Facebook
Youtube

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium - obręb Nietążkowo

OBWIESZCZENIE

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam:

  • o  podjęciu przez Radę Miejską Śmigla uchwały Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego  2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo;
  • o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  Śmigla, 64-030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6.

            Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzadmiejski@smigiel.pl w terminie do dnia 13.07.2017r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

                                                                                                   Burmistrz Śmigla

                                                                                             /-/ Małgorzata Adamczak