Facebook
Youtube

Zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

 § 1

Strefa Ograniczonego Postoju w Śmiglu obowiązuje na ulicach: Aleja Bohaterów, Doktora Skarzyńskiego (z wyłączeniem parkingu przed Przychodnią Lekarza Rodzinnego), Farna od ul. Kościuszki do Placu Wojska Polskiego, Jagiellońska, Kilińskiego, Kościuszki od Placu Rozstrzelanych do ul. Farnej, Lipowa od Placu Rozstrzelanych do ul. Podgórnej, Matejki, Szkolna, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego z wyłączeniem parkingu naprzeciw Urzędu Miejskiego, Podgórna, Św. Wita od ul. Ogrodowej do ul. Farnej.

§ 2

Strefa Ograniczonego Postoju umożliwia bezpłatne pozostawienie pojazdu w obrębie strefy na czas
do jednej godziny, z zastrzeżeniem § 11 i 18.

§ 3

Strefa Ograniczonego Postoju nie dotyczy pojazdów jednośladowych.

§ 4

 1. Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00, natomiast w soboty
  od godziny 10.00 do 13.00, z zastrzeżeniem ust. 2.,
 2. Strefa Ograniczonego Postoju obowiązuje na ulicach: Aleja Bohaterów, Doktora Skarzyńskiego, tylko w dni targowe od godziny 10.00 do 13.00.

§ 5

Strefa Ograniczonego Postoju nie obowiązuje w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

§ 6

Rozliczenie czasu postoju odbywa się za pomocą kart zegarowych – załącznik nr 1.

§ 7

Obsługę Strefy Ograniczonego Postoju prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Śmiglu, ul. Łukomskiego 19.

§ 8

Karty zegarowe nabyć można w sklepach znajdujących się w obrębie strefy, oznaczonych odpowiednim znakiem. - załącznik nr 2.

§ 9

Karty zegarowe są kartami umożliwiającymi ich wielokrotne wykorzystanie.

§ 10

Zegar należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.


§ 11

W Strefie Ograniczonego Postoju, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Śmigla, jako zarządcę drogi, dopuszcza się postój pojazdów bez ograniczenia czasowego.

§ 12

W upoważnieniu, o którym mowa w § 11 wskazuje się numer rejestracyjny pojazdu.

§ 13

Jednorazowo upoważnienie wydawane jest na okres maksymalnie do 6 miesięcy.

§ 14

O upoważnienie mogą ubiegać się osoby mieszkające przy ulicach, w których obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju, nie posiadające garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania.


§ 15

 1. Upoważnienie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionych mieszkańców.
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma obowiązywać upoważnienie, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  ul. Łukomskiego 19 bądź przez internet na adres strefa@smigiel.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wniosek dot. SOP”. Wzór wniosku – załącznik nr 3.
 3. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać na stronach internetowych www.smigiel.pl oraz www.strefa.smigiel.pl, a także pod numerem telefonu 728 339 272 od 25 dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 4. Upoważnienia są wydawane w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Szczegóły wydawania kart z upoważnieniami reguluje Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, z dnia 03.04.2015 roku.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego, należy złożyć ponowny wniosek
  z nowymi danymi. Ważność upoważnienia pozostaje bez zmian.

§ 16

Mieszkaniec składając wniosek potwierdza, że nie posiada garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania. W przypadku nieprawdziwych informacji, Zarządca Drogi ma prawo cofnięcia upoważnienia.

§ 17

Upoważnienie przysługuje mieszkańcowi strefy tylko dla jednego pojazdu. Burmistrz Śmigla, jako zarządca drogi, ma prawo odmówić wydania upoważnienia, jeżeli właściciel pojazdu otrzymał już
w danym okresie upoważnienie na inny pojazd.

§ 18

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Śmigla, jako zarządca drogi, może wydać czasowe upoważnienie dla osób mieszkających poza strefą, np. na postój samochodu firmy budowlanej na czas remontu budynku.


§ 19

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

§ 20

 1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
 2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
 3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  ul. Łukomskiego 19,
 4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
 5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni,
 6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
 7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi wnioskodawca.

 

§ 21

Strefa Ograniczonego Postoju określona jest znakami drogowymi – załącznik nr 5.

§ 22

Zasad obowiązujących w Strefie Ograniczonego Postoju pilnuje Straż Miejska.

§ 23

Od maja 2015 nie obowiązują karty parkingowe. Nieograniczony postój w strefie zapewnia upoważnienia Burmistrza Śmigla, o którym mowa w § 11.

 

 

 

Pliki do pobrania: