fb Wirtualny spacer
03 marca 2021

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie miejscowości Bronikowo, gmina Śmigiel

OBWIESZCZENIE 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej

w obrębie miejscowości Bronikowo, gmina Śmigiel

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam:

 

  • o podjęciu przez Radę Miejską Śmigla uchwały Nr XVIII/179/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie miejscowości Bronikowo, gmina Śmigiel;

 

  • o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
    na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie miejscowości Bronikowo, gmina Śmigiel;

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,
64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzadmiejski@smigiel.pl
w terminie do dnia 2.04.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

                      

 

                                                                                                   Burmistrza Śmigla

                                                                                             /-/ Małgorzata Adamczak

 

Administrator danych osobowych - Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Śmigla. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie urzadmiejski@smigiel.pl, telefonicznie: 65 518 01 39. Inspektor ochrony danych - Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail ops@smigiel.pl Cele i podstawy przetwarzania - Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. Okres przechowywania danych - Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych