fb Wirtualny spacer
31 grudnia 2015

XV sesja Rady Miejskiej

Ostatnia w 2015 roku sesja Rady Miejskiej Śmigla odbyła się 29 grudnia. Radni podjęli szesnaście uchwał, w tym jedną z najważniejszych dla gminy, dotyczącą ustalenia budżetu na 2016 r. W roku ubiegłym burmistrz Małgorzata Adamczak realizowała budżet przygotowany i uchwalony przez samorząd poprzedniej kadencji, w nadchodzącym roku będzie to już budżet opracowany zgodnie z obranym kierunkiem działania urzędującej burmistrz.

Planowane dochody na rok 2016 opiewają na łączną kwotę 53.322.038,00 zł, zaś wydatki na kwotę 58.495.038,00 zł. Z rozbiciem na poszczególne zadania wybrane wydatki kształtują się następująco: 42,20% z przeznaczeniem na oświatę, 17,28% na opiekę społeczną, 6,59% na rolnictwo, 3,72% na kulturę, 3,44% na gospodarkę komunalną, 2,91% gospodarkę mieszkaniową, 1,62% na kulturę fizyczną. Wśród wydatków majątkowych w budżecie uwzględniono m.in. 3 617 294 tys. na budowę kanalizacji w Bronikowie i Glińsku, 150 000 zł na kontynuację kompleksowego zagospodarowania ścieków, 1 603 047 zł z przeznaczeniem na drogi gminne, 1 500 000 zł na termomodernizację Centrum Kultury oraz szkoły w Śmiglu, 410 000 zł na oświetlenie. W efekcie budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.173.000,00 zł.

Na sesji przedstawiono także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016-2025. Obie uchwały budżetowe zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Na sesji radni ponadto podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zaplanowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Bronikowie i Glińsku: w roku 2016 do kwoty 3 570 582 zł oraz w roku 2017 do kwoty 1 576 613 zł.

Dwie z uchwał dotyczyły mieszkań komunalnych. Radni zaktualizowali uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2012 – 2017 poprzez usunięcie z jej treści lokali, które zostały sprzedane i nie należą już do mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzili zmiany do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiana dotyczy wynajmu lokali przekraczających powierzchnię użytkową 80 m2. W przypadku wolnego lokalu o tej powierzchni Burmistrz Śmigla ustali najemcę w drodze przetargu nieograniczonego, co umożliwi przystąpienie do przetargu nie tylko osób z listy oczekujących na przydzielenie lokalu, którzy często ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie przystępują do przetargów.  

Radni ustalili także dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016 rok, które pozostawili na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, że wysokość dopłaty do 1 m3 wody wynosi 8 gr., a do 1 m3 ścieków 2,70 zł.

W 2015 roku została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2015 – 2022”, którą Rada na sesji przyjęła jednogłośnie.

W związku z funkcjonowaniem w Śmiglu żłobka radni podjęli także uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Śmigiel w roku kalendarzowym 2016.

Radni zatwierdzili także plany pracy na kolejny rok wszystkich komisji stałych.

Pozostałe uchwały podjęte na sesji dotyczyły: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel, a także nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w kwestii wprowadzenia zmian do trzech uchwał Rady Miejskiej z 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze Spławie.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych