fb Wirtualny spacer
09 maja 2015

XXIV Dni Śmigla

 


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – DNI ŚMIGLA 2015

 

Miejsce imprezy: plac targowy w Śmiglu

Termin imprezy masowej: 30.05.2015r., godz.18.00 – 24.00

Termin imprezy plenerowej: 31.05.2015r., godz. 15.00 – 20.30

 

A) Informacja wstępna

Otwarcie terenu imprezy dla publiczności – od godziny 17.00.

Wejście na teren imprezy od strony ul. Skarżyńskiego, ul. Matejki,
ul. Kościuszki (przez parking), ul. Iwaszkiewicza i al. Bohaterów.

Wyjście z terenu w czasie imprezy dobrowolne.

Wyjście po imprezie z terenu wydzielonego – wszystkimi bramkami.

Punkty informacyjny – przy scenie.

Toalety typu Toi Toi – rozstawione wg planu

 

B) Obowiązki uczestników oraz nakazy i zakazy

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Organizator imprezy poprzez służby porządkowe jest uprawniony do utrwalania przebiegu incydentów,
a w szczególności nagannego zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będących w posiadaniu tych służb.

 

1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,

b) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

2. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:

a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora
i służb porządkowych.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym wyżej wymienione osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby,
w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

d) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

10. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

 

C) Odpowiedzialność karna

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5 000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Śmigiel, dnia 13.04.2015 r. 


Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych