fb
27 lutego 2017

Z sesji Rady Miejskiej Śmigla

Na lutowej sesji śmigielscy radni obradowali w kompletnym składzie. Większość z podjętych uchwał dotyczyła wprowadzenia porządkujących zmian, w tym dostosowania zawartych w nich zapisów do obowiązujących ustaw.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wywołała konieczność podjęcia dwóch uchwał określających kryteria dla postępowania rekrutacyjnego: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych, dla których gmina Śmigiel jest organem prowadzącym. Podjęte uchwały nie zmieniły dotychczasowych kryteriów, a jedynie dostosowały je do nowego systemu oświaty.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły uporządkowania gospodarki mieszkaniowej. Sprzedaż lokali mieszkalnych, przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę, przekazanie części budynków komunalnych w administrowanie prywatnym zarządcom nieruchomości, jak również zmiana liczby lokali socjalnych spowodowały konieczność uaktualnienia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel na lata 2012-2017. Z uwagi na wydzielenie w budynku przy ul. Podgórnej 4 w Śmiglu kolejnego lokalu mieszkalnego uaktualnienia wymagała również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych zlokalizowanych w tej nieruchomości.

Kolejne zmiany, ujęte w uchwale budżetowej gminy w roku bieżącym, dotyczyły m.in. otrzymanych dotacji na realizację projektów z zakresu kultury fizycznej, polityki społecznej i administracji publicznej. Radni wprowadzili do budżetu ponad 200 tysięcy złotych, w tym 21 475,80 na dofinansowanie programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel i 137 013 zł na realizowany przez OPS w Śmiglu Projekt „Tęcza” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji: 37 000 zł na realizację programu „Umiem pływać” i 7 000 zł na zajęcia sportowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Na wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo. Wnioskowana zmiana przeznaczenia przedmiotowego obszaru pod funkcje przemysłowo-usługowe z terenem zieleni urządzonej, wiąże się z budową drogi powiatowej Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, która niewątpliwie podniesie atrakcyjność terenów przylegających do nowo budowanych dróg.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych