fb Wirtualny spacer
09 marca 2017

Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu

Zarządzenie Nr 328/17

Burmistrza Śmigla

z dnia 09 marca 2017 roku

 

w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Przysiece Polskiej oraz Powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 446 ze zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 10 marca 2017 roku na godz. 10.00, dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Przysiece Polskiej, składającej się z działek nr geod. 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 o łącznej pow. 1.12.64 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00034857/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Śmigla Nr 316/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
  2. Przyczyną odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest wynik przeprowadzonej analizy prawnej, wskazującej na ryzyko unieważnienia sprzedaży przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej (gminnej) w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z przeprowadzoną analizą podjęto decyzję, iż do czasu zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Przysiece Polskiej, składającej się z działek nr geod. 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel inny niż publiczny, w/w nieruchomość pozostanie w zasobie nieruchomości gminy.

 

§ 2.

Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3.

Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia tracą moc: Zarządzenie Burmistrza Śmigla
Nr 316/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej
w Przysiece Polskiej oraz Powołania Komisji Przetargowej oraz Zarządzenie Burmistrza Śmigla nr 296/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Przysiece Polskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                  Burmistrz Śmigla

 

                                                                                            /-/ Małgorzata Adamczak 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych