fb Wirtualny spacer
15 marca 2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 329/17

Burmistrza Śmigla

z dnia 14 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Podgórnej 3 przeznaczonego do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ogłasza się wykaz niżej opisanego lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Podgórnej 3 przeznaczonego do sprzedaży:

Położenie

Nr

KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

powierzchnia mieszkalna z pomieszczeniami przynależnymi

[m2]

udział lokalu w częściach wspólnych

lokalu z pomieszczeniami przynależnymi

udział w gruncie

razem

1

2

3

4

5

6

7

8

Śmigiel

ul. Podgórna 3/4

PO1K/00030938/2

669

0.04.63

89,93

8993/29341

54.875,-

8.477,-

63.352,-

 

Lokal mieszkalny nr 3/4 położony na piętrze składa się z:

Dwóch pokoi, kuchni, łazienki i skrytki o łącznej pow. 55,82 m2. Do w/w lokalu przynależą: dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym II o pow. 34,11 m2.

 

Powierzchnie wspólne:

piwnica, korytarz z klatką schodową na piętro, korytarz piętra, klatka schodowa na poddasze w bud. gospodarczym I, dwa pomieszczenia w bud. gospodarczym I, poddasze
bud. gospodarczego I, dwie suche ubikacje w budynku gospodarczym I, pomieszczenie
w bud. gospodarczym II o łącznej pow. 118,02 m2.

 

Księga wieczysta nr PO1K/00030938/2, prowadzona dla w/w nieruchomości
nie wykazuje żadnych obciążeń.

 

§ 2.

 

Dla działki nr geod. 669 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

 

 

§ 3.

 

Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do dnia 16.12.2017 roku.

 

§ 4.

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2017 roku do dnia
05 kwietnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

§ 5.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) winny złożyć wniosek
w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                        Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych