fb Wirtualny spacer
15 września 2021

Akcja "Drzewko życia" - jesień 2021

Regulamin akcji „Drzewko Życia”

Edycja 2021 – II etap

 

 • 1

Zasady Ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Drzewko Życia”, zwana dalej „akcją”.
 2. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski Śmigla, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia narodzin najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia przed drzewem tabliczki, na której zamieszczone zostanie imię dziecka oraz data Jego urodzenia.
 4. Celem akcji jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz pobudzenie aktywności obywateli gminy Śmigiel.

 

 • 2

 Warunki udziału w akcji

 1. Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Śmigiel, który pragnie upamiętnić narodziny dziecka urodzonego po dniu 31 stycznia 2021 roku, pod warunkiem zameldowania na terenie gminy Śmigiel (zwany w niniejszym Regulaminie „uczestnikiem”).
 2. Uczestnik akcji będzie miał możliwość osadzenia drzewa w dole przygotowanym przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz zasypanie ziemią bryły korzeniowej, a także wbicie w ziemię przed drzewem przygotowanej przez Urząd Miejski Śmigla tabliczki z imieniem dziecka oraz Jego datą urodzenia.
 3. Na terenie akcji obecni będą pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla, a także Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., którzy czuwać będą nad bezpiecznym przebiegiem akcji i służyć będą uczestnikowi pomocą.
 4. Dla każdego dziecka można posadzić tylko jedno drzewo.
 5. Spełnienie wymogu meldunkowego, o którym mowa w §2 ust. 1, będzie weryfikowane przez Organizatora w Systemie Ewidencji Ludności.
 6. Miejsce zasadzenia drzewa wyznaczają pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla.
 7. Udział w akcji jest bezpłatny.
 8. Zakupu drzew oraz tabliczek dokonuje Organizator.
 9. Organizator zobowiązuje się do pielęgnacji drzew.
 10. Organizator zapewnia tylko 1 tabliczkę do każdego drzewka.
 11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia tabliczki, jest możliwość jej wymiany we własnym zakresie przez rodziny lub osoby bliskie dziecku, którego drzewko nosi nazwę.
 12. Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia akcji odpowiada Organizator.
 13. Organizator nie zapewnia narzędzi oraz innych materiałów potrzebnych do sadzenia drzew, w tym: szpadli, rękawiczek ogrodniczych, odzieży ochronnej, itp. Aby wziąć udział w akcji, uczestnik zapewni sobie narzędzia i odpowiedni strój we własnym zakresie.
 14. Akcja odbywać się będzie dwa razy do roku w reżimie sanitarnym.
 15. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie poprzez stronę www.drzewkozycia.smigiel.pl.

W razie trudności ze zgłoszeniem należy skontaktować się z koordynatorem akcji, panią Anną Jurgą, tel. 530 996 324.

 

 • 3

 Organizacja i przebieg akcji

 1. Akcja odbywa się na terenach będących własnością gminy Śmigiel.
 2. Sadzenie drzew odbędzie się w wyznaczonym miejscu i indywidualnie umówionym terminie.
 3. Organizator zastrzega, iż termin sadzenia drzew określony w § 3 pkt 2 może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe użycie narzędzi oraz niestosowanie się do zaleceń Organizatora podczas przeprowadzania akcji przez uczestnika i spowodowane przez to urazy na uczestniku lub osobie trzeciej.
 5. Uczestnicy akcji mogą sadzić wyłącznie drzewa dostarczone przez Organizatora i według wytycznych pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.
 6. Drzewa posadzone niezgodnie z Regulaminem zostaną przesadzone w inne miejsce wybrane przez Organizatora.
 7. Uczestnicy akcji zgłoszeni za pomocą formularza zgłoszeniowego, aby uzyskać tabliczkę upamiętniającą narodziny dziecka muszą uczestniczyć w akcji osobiście w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie.
 8. Wydawanie tabliczek oraz drzew odbywać się będzie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem akcji w miejscach, gdzie będą nasadzane drzewa.
 9. Każdy zgłoszony uczestnik, który okaże dokument potwierdzając datę urodzenia dziecka zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu (§ 2 pkt 1), otrzyma tylko jedną tabliczkę dla jednego dziecka. Odbiór tabliczki uczestnik kwituje podpisem.

 

 • 4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin akcji „Drzewko Życia” dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.smigiel.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie akcji. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu akcji rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator nie odpowiada za szkody na drzewach bądź tabliczkach powstałe w wyniku kradzieży lub aktów wandalizmu.
 5. W przypadku kradzieży, bądź zniszczenia tabliczki należy je wymienić we władnym zakresie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu akcji.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz innych dodatkowych kosztów związanych z uczestniczeniem w akcji.
 8. Organizator nie odpowiada za osoby małoletnie pozostające pod opieką uczestnika akcji w dniu sadzenia drzew w danej lokalizacji.
 9. Każdy uczestnik, wraz z przystąpieniem do akcji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

10.Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: ajurga@smigiel.pl lub pod nr telefonu 530 996 324.

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych