fb

Gdzie załatwić sprawę?

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

Pokój nr 1

tel. 65 518 00 03

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Pokój nr 2

tel. 65 518 69 09

Kierownik Wydziału Infrastruktury

Pokój nr 3

tel. 65 518 69 22

Inwestycje i Remonty

Drogi

Pokój nr 4

tel. 65 518 69 02

Opłaty adiacenckie i planistyczne, numeracja porządkowa nieruchomości, podziały geodezyjne

Zamówienia publiczne

Pokój nr 5

tel. 65 518 69 12

Planowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z planów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, obsługa projektów unijnych i krajowych

Pokój nr 6

tel. 65 518 69 04

Ewidencja ludności

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

Zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego 

Pokój nr 8

tel. 65 518 69 17

Wydawanie odpisów aktów: ślubu, urodzenia, zgonu

Pokój nr 7
Pokój nr 9

tel. 65 518 69 30
tel. 65 518 69 03 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 11

 tel. 65 518 69 33

Melioracja, wycinka drzew i krzewów, rolnictwo

Pokój nr 12

tel. 65 518 69 07

Decyzje środowiskowe, dzierżawa gruntów rolnych, rolnictwo, łowiectwo

Mienie komunalne: sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste
Decyzje środowiskowe, zmiana stosunków wodnych, odpady komunalne,

Pokój nr 13

tel. 65 518 69 18

Informatyk

Pokój nr 13a

tel. 65 518 69 16

Księgowość budżetowa, rozliczanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, płace

Pokój nr 15

tel. 65 518 69 23

Wymiar podatku od nieruchomości, wymiar podatku rolnego i leśnego, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaświadczenia, pomoc publiczna, zwrot akcyzy

Pokój nr 16

tel. 65 518 69 01

Zastępca Skarbnika Śmigla

Pokój nr 17

tel. 65 518 69 19

Sekretariat Burmistrza Śmigla

Pokój nr 18

tel. 65 518 01 39

Windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, sprawozdawczość budżetowa

Pokój nr 19

tel. 65 518 69 10

Kasa

Podatek od środków transportowych, windykacje należności niepodatkowych 

Pokój nr 20

tel. 65 518 69 14

Promocja

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi, Fundusz Sołecki

Pokój nr 21

tel. 65 518 69 11

Skarbnik Śmigla

Pokój nr 22

tel. 65 518 69 26

Ewidencja działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe

Pokój nr 23

tel. 65 518 69 08

Oświata, dofinansowanie kształcenia młodocianych, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 24

tel. 65 518 69 06

Biuro Rady Miejskiej Śmigla

Pokój nr 25

tel. 65 518 69 13

Biuro ds. uzależnień

Centrum Kultury w Śmiglu, wejście E tel. 65 518 69 32

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych