fb Wirtualny spacer

Projekty dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

"Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel"

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Energia 

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Celem  projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportu  na obszarze Gminy Śmigiel poprzez zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu rowerowego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- szersze wykorzystanie transportu publicznego i niezmotoryzowanego;

- ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych;

- lepsza integracja gałęzi transportu;

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu;

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- poprawa wizerunku Gminy Śmigiel jako miejsca zachęcającego do aktywnych form podróżowania.

W projekcie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel” przewidziane są następujące działania:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie ulicy Leszczyńskiej oraz ścieżek rowerowych w pasach ulic: Ogrodowej, fragmencie ulicy: Południowej, ulicy Kilińskiego (od ul. Słonecznej do ul. Orzeszkowej), ulicy Staszica, ulicy Wodnej (od ul. Staszica do ścieżki rowerowej w ul. Wodnej), ulicy Orzeszkowej oraz ulicy Kościuszki (od ul. Orzeszkowej do ul. Skarżyńskiego)  jak również montaż elementów małej architektury, wiat autobusowych, wiat i stojaków rowerowych.

2.  Działania informacyjno-promocyjne:

- kampania radiowa,

- kampania telewizyjna,

- interaktywna mapa ścieżek rowerowych,

- tablice informacyjno-promocyjne,

- artykuły na stronie internetowej gminy,

- artykuły w prasie lokalnej,

- ulotki,

- plakaty.

Produkty projektu:

- liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 4,00 szt.

- liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 40,00 szt.

- długość wspartej infrastruktury rowerowej - 3,900 km

- liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych - 1,00 szt.

Całkowita wartość projektu:

Wydatki ogółem: 3.008.249,85 zł

Koszty kwalifikowalne: 1.895.468,99 zł

Wartość wypłaconej kwoty dofinansowania: 1.604.219,63 zł

 

 

"Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu"

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Celem projektu jest rewitalizacja obiektu Centrum Kultury w Śmiglu, która doprowadzi do niwelacji zidentyfikowanych problemów, jakimi jest m.in. niski udział różnych grup społecznych w odbiorze i uczestnictwo w kulturze, edukacji oraz sporcie.

W projekcie pn. "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”, przewiduje się następujące działania inwestycyjne, wpisane do Programu rewitalizacji dla  „Gminy Śmigiel na lata 2017-2023” i wpływające na osiągnięcie celów wyznaczonych w tym dokumencie:

- prace adaptacyjno wykończeniowe w Domu Kultury oraz prace adaptacyjno wykończeniowe pomieszczeń biblioteki publicznej,

- prace adaptacyjno wykończeniowe pomieszczeń na piętrze w budynku biblioteki, na piętrze w budynku Domu Kultury,

- utwardzenie i wykonanie terenów zielonych wokół Centrum Kultury w Śmiglu,

- zakup wyposażenia obiektu.

Podjęcie wskazanych działań zapewni utworzenie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej do realizacji wielu projektów społecznych.  Projekt wpłynie bezpośrednio na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy Śmigiel. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji możliwe będzie wdrożenie szeregu miękkich projektów, które doprowadzą do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Dzięki uczestnictwu i zaangażowaniu w sprawy społeczności, mieszkańcy obszaru rewitalizacji zyskają pozytywną codzienną alternatywę spędzania wolnego czasu oraz nowe możliwości nawiązywania kontaktów/relacji międzyludzkich i sąsiedzkich.

Produkty projektu

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,36 ha

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - 1269,53 m2

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich 2456 m2

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji - 0,14%

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Kultury w Śmiglu.

Wartość projektu wg umowy z 11 lipca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 .866.358,05 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1.332.770,16 zł

Dofinansowanie: 1.132.854,62 zł.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu

(Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną),

w ramach: Osi Priorytetowej 3 – „Energia”

Działania 3.2. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
 i mieszkaniowym”

Poddziałania 3.2.1. – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Pragniemy poinformować, że w Gminie Śmigiel z powodzeniem zakończono inwestycję
pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Wartość projektu wyniosła nieco ponad 4,6 mln złotych.

Gmina Śmigiel wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę prac związanych z termomodernizacją budynków Centrum Kultury w Śmiglu i budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu wraz z salą gimnastyczną. Był nim Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o ze Śmigla. 20 czerwca 2017 r. przekazano plac budowy. Wszystkie prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

W okresie od 20 czerwca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. wykonano następujące prace:

- modernizacja wentylacji kuchni, sali jadalnej oraz sal gimnastycznych,

- budowa źródeł ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ,

- modernizacja oświetlenia,

- instalacja paneli fotowoltaicznych (które zostały zniszczone 5 października przez Orkan Ksawery),

- modernizacja instalacji CO,

- wykonanie kotłowni gazowej opartej na absorpcyjnych pompach ciepła dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

 

W budynku Centrum Kultury w Śmiglu wykonano:

- modernizacja instalacji CO,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- instalacja fotowoltaiki,

- wentylacja nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem źródeł ciepła sali widowiskowej,

- termomodernizacja budynku,

- budowa kotłowni gazowej kondensacyjnej.

W marcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę - inspektora nadzoru. 28 marca 2017 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym trwał przez cały okres trwania prac z budowlanych.

W lipcu wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne, które po zakończeniu inwestycji pełnią funkcję tablic promocyjnych. Tablice zostały zamontowane przy budynku Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej w Śmiglu.

Zgodnie z Aneksem nr 1 powyższego zadania czas na zrealizowanie projektu upływa z dniem 30.07.2018 r.

 

 

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”

Cele szczegółowe projektu:
• termomodernizacja obiektów – dostosowanie ich do jakości i wymogów UE,
• podniesienie standardu życia mieszkańców miejscowości – Śmigiel i całego powiatu, jeśli chodzi o jakość powietrza,
• poprawa jakości i stanu środowiska naturalnego,
• polepszenie warunków pracy i przebywania w obiektach pracowników, uczniów,
• podniesienie atrakcyjności powiatu i gminy Śmigiel, jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
• redukcja dwutlenku węgla w atmosferze,

• promocja OZE i zastosowanie w postaci ogniw fotowoltaicznych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną wskaźniki:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

 

Wydatki ogółem: 5 768 606,82

Wydatki kwalifikowane: 4 221 455,85 

Dofinansowanie/refundacja: 3 588 237,45

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych