fb Wirtualny spacer

Zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 558/23
Burmistrza Śmigla
z dnia 21 lutego 2023 r.

 

Zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

§ 1

Strefa Ograniczonego Postoju w Śmiglu obowiązuje w wyznaczonych miejscach na ulicach: Aleja Bohaterów, Farna, Jagiellońska, Kilińskiego, Kościuszki, Lipowa, Matejki, Szkolna, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego, Podgórna, Św. Wita.

§ 2

Strefa Ograniczonego Postoju umożliwia bezpłatne pozostawienie pojazdu w obrębie strefy na czas do jednej godziny, z zastrzeżeniem § 10 i 17.

§ 3

Strefa z zastrzeżeniem §4. obowiązuje:

- od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00,
- w soboty od godziny 10.00 do 13.00, z zastrzeżeniem ust. 2.,

§ 4

Na ulicy Aleja Bohaterów Strefa Ograniczonego Postoju obowiązuje tylko w dni targowe od godziny 10.00 do 13.00.

§ 5

1. w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy;
2. na kopertach dla osób z niepełnosprawnościami posiadających kartę parkingową wydaną zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku zajęcia ww. miejsca dozwolone jest zaparkowanie pojazdu na miejscu parkingowym przylegającym bezpośrednio do zajętego miejsca.

§ 6

1. Rozliczenie czasu postoju odbywa się za pomocą kart zegarowych – załącznik nr 1.
2. Kartę należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
3. Jednoślady oraz pojazdy bez możliwości umieszczenia karty w widocznym miejscu zwolnione są z obowiązku jej wystawienia, jednak nadal obowiązuje je postój ograniczony do jednej godziny zgodnie ze znakami drogowymi.

§ 7

Karty zegarowe nabyć można w sklepach znajdujących się w obrębie strefy, oznaczonych odpowiednim znakiem. - załącznik nr 2.

§ 8

Karty zegarowe są kartami umożliwiającymi ich wielokrotne wykorzystanie. 


§ 9

W Strefie Ograniczonego Postoju, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Śmigla, jako zarządcę drogi, dopuszcza się postój pojazdów bez ograniczenia czasowego.

§ 10

 1. W upoważnieniu, o którym mowa w § 9 wskazuje się numer rejestracyjny pojazdu oraz ulicę na której ono obowiązuje.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, upoważnienie obowiązuje także na ulicy przyległej (np. w przypadku gdy dostęp do parkingu z przyczyn losowych jest utrudniony).

§ 11

 1. O upoważnienie mogą ubiegać się osoby mieszkające przy ulicach, w których obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju, nie posiadające garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania.
 2. Mieszkaniec składając wniosek potwierdza, że nie posiada garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, Zarządca Drogi ma prawo cofnięcia upoważnienia.

§ 12

Jednorazowo upoważnienie wydawane jest na okres maksymalnie do 6 miesięcy.


§ 13

 1. Upoważnienie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionych mieszkańców.
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma obowiązywać upoważnienie, w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Łukomskiego 19 (Operator Strefy), bądź przez internet na adres strefa@smigiel.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wniosek SOP”. Wzór wniosku – załącznik nr 3.
 3. Operator Strefy weryfikuje wnioski pod względem poprawności danych i przedstawia Burmistrzowi Śmigla wykaz wniosków do wydania upoważnienia.
 4. O rozpatrzeniu wniosku Operator informuje wyłącznie w przypadku jego odrzucenia.
 5. Upoważnienia są wydawane od 26 dnia miesiąca w siedzibie Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Szczegóły wydawania kart z upoważnieniami reguluje Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, z dnia 03.04.2015 roku.
 6. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego, należy złożyć ponowny wniosek z nowymi danymi. Ważność upoważnienia pozostaje bez zmian.

§ 14

Zarządca drogi ma prawo przyznać upoważnienie na inną ulicę niż podaną we wniosku, jeżeli uzna, że ilość pojazdów na danej ulicy uniemożliwi skuteczną rotację.

§ 15

Zarządca drogi ma prawo odmówić wydania upoważnienia jeżeli:

 1. na danej ulicy liczba pozostawionych pojazdów uniemożliwi skuteczną rotację,
 2. właściciel pojazdu otrzymał już w danym okresie upoważnienie na inny samochód,
 3. mieszkaniec nie jest właścicielem pojazdu. 

§ 16

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Śmigla, jako zarządca drogi, może wydać czasowe upoważnienie dla osób mieszkających poza strefą, np. na postój samochodu firmy budowlanej na czas remontu budynku.

§ 17

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

§ 18

 1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
 2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
 3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Łukomskiego 19,
 4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
 5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni (w przypadku złożenia wniosku bez projektu organizacji ruchu czas może się wydłużyć)
 6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
 7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi Wnioskodawca.

§ 19

 1. Strefa Ograniczonego Postoju wyrażona jest znakiem drogowym B-39 (załącznik nr 5).
 2. Kary za niestosowanie się do znaków drogowych oraz zasad funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju przewiduje ustawa przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń. W określonych okolicznościach Zarządca drogi oraz Administrator mają prawo usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela.

§ 20

Administratorem Strefy Ograniczonego Postoju jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych