fb Wirtualny spacer
17 września 2018

Cel: rozwój szkół ziemi śmigielskiej

Od kwietnia br. grupa pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla, w składzie: Danuta Szczepaniak, Ewa Mituła, Joanna Jąder, Paulina Bobowska uczestniczyła w comiesięcznych, trzydniowych zjazdach szkoleniowo-projektowych w ramach projektu pn.: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą oraz wspomagania szkół w zakresie  rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Tematyka zjazdów dot. m.in. diagnozy stanu lokalnej oświaty, edukacji w strategicznych dokumentach rozwoju kraju, kompetencji kluczowych w edukacji,  istoty i roli planowania strategicznego, uspołecznienia procesu edukacji, nowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania zadań oświatowych,  budowania gminnych sieci współpracy jako elementu wspomagania szkół, budowania planu strategicznego, przykładowych modeli podziału środków na doskonalenie w kontekście podniesienie jakości pracy szkół.

Efektem końcowym projektu ma być stworzenie planu strategicznego dotyczącego oświaty w gminie Śmigiel. Opiekunem i doradcą dla gminy w projekcie jest Mirosław Radoła, doktor nauk humanistycznych.  

Realizatorami projektu są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. (Partner Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner Wspierający).

W ramach ww. projektu w Gminie Śmigiel, 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie dialogowe, w którym wzięło udział 31 zaproszonych gości: dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele rad pedagogicznych, przedstawiciele samorządów uczniowskich, przedstawiciele rad rodziców, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej Śmigla wraz z przewodniczącym rady, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień, burmistrz Śmigla, skarbnik Śmigla oraz dr Mirosław Radoła – doradca w ramach realizowanego projektu. Celem spotkania było zebranie opinii o roli i miejscu edukacji oraz oczekiwań wobec lokalnych placówek oświatowych, podmiotów, które są lub mogą być zainteresowane efektami działań oświatowych.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją stanu oświaty w Gminie Śmigiel oraz przedstawieniem założeń projektu i znaczenia kompetencji kluczowych uczniów. Następnie przeprowadzono dyskusję w ramach czterech zagadnień w formie pytań. Uczestnicy szukali odpowiedzi na następujące pytania: Z czego jesteśmy zadowoleni w lokalnym systemie oświaty?, Co nam utrudnia osiągnięcie coraz wyższej jakości pracy szkół i jak temu przeciwdziałać?, Co można zmienić w oświacie Gminy, by uczniowie w skuteczny sposób osiągali kompetencje kluczowe?, Co możemy zrobić, żeby wspierać uczniów w osiąganiu kompetencji kluczowych?

Spotkanie zostało zakończone prezentacją wyników dyskusji poszczególnych grup oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych