fb Wirtualny spacer
01 czerwca 2020

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka

Regulamin konkursu fotograficznego
„Mój wymarzony dzień dziecka”

 • 1

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego, zwanego dalej: Konkursem, jest Urząd Miejski Śmigla z siedzibą w Śmiglu (64-030), przy pl. Wojska Polskiego 6.
 2. Konkurs będzie trwał od 1 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2020 r.
 3. Należy przedstawić własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną na kartce  w formacie A4 przedstawiającą wymarzony sposób, na spędzenie dnia dziecka. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2020 r. na stronie www.smigiel.pl.
 5. W konkursie może wziąć udział każde dziecko z gminy Śmigiel, w wieku do 12 lat (decyduje rok urodzenia).
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 • 2

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy do urny na dokumenty znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego Śmigla do 8 czerwca 2020 r.

  Kartka powinna z tyłu zawierać:

- imię i nazwisko dziecka
- rok urodzenia dziecka
- miejscowość
- kontaktowy numer telefonu

 1. O dochowaniu terminu dostarczenia pracy  decyduje moment doręczenia.
 2. Dostarczenie pracy bez zamieszczenia wszystkich danych, o których mowa
  w § 2 pkt 1 traktowane będzie jako niespełnienie warunków uczestnictwa
  w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród
  w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w § 2 pkt 1.
 4. Uczestnik Konkursu może dostarczyć nie więcej niż jedną pracę plastyczną.
 5. Dostarczenie pracy oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację pracy w mediach społecznościowych, „Witrynie Śmigielskiej” oraz na stronie www.smigiel.pl oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 
 • 3

Zasady przyznawania nagród w konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac.
 2. Wyboru zwycięskich prac dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), powołana przez Organizatora. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 10 czerwca 2020 r. Do zadań Komisji należy ocena prac i przyznawanie nagród.
 3. Komisja dokona wyboru najlepszych Prac oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 czerwca 2020 r. na stronie smigiel.pl.

 

 • 4

Odbiór nagród rzeczowych

 1. Odbiór nagród osobisty odbędzie się w siedzibie organizatora.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa.

 

 • 5

Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że autor przesłanych prac wyraził zgodę na wykorzystanie jego pracy w konkursie oraz zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 2. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa na własność nagrodzonych prac oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych prac, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
  4. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
  5. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
  6. modyfikowanie pracy w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów pracy lub całości.
 3. Laureatowi oraz autorowi pracy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z pracy na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych prac, odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej pracy w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

 

 • 6

Odpowiedzialność

Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

 • 7

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe uczestników konkursu, w tym autorów prac będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, urzadmiejski@smigiel.pl.
 3. Dane osobowe uczestników, w tym autorów prac będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników, w tym autorów prac nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO –  (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie): dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom, w tym autorów prac przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom, w tym autorów prac przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, w tym autora prac wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko autora pracy wraz z miejscowością, w której zamieszkuje w wynikach konkursu publikowanych w Internecie.

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.smigiel.pl Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych