fb Wirtualny spacer
02 września 2015

Nowe zasady wycinania drzew i ochrony zieleni

Informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

W znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nowe przepisy upraszczają też system ochrony zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy (których wiek przekracza 10 lat i rosną na terenach innych niż ogrody przydomowe) nadal wymagają zgody organu gminy na ich usunięcie.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) nie będą musiały uzyskać zgody od wszystkich swoich mieszkańców na usunięcie drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.

Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja nie jest realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem uzyskania przez inwestora prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Ponadto nowe przepisy regulują sprawę niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Według art. 87a ust. 2 ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 art. 87a, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

 

Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody zmianie ulegnie również formularz zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w Urzędu Miejskim w Śmiglu, pok. nr 13, tel. 65/ 5186918

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych