fb Wirtualny spacer
31 października 2019

O budżecie gminy Śmigiel w 2020 roku

Szanowni Państwo,

bycie włodarzem gminy to duża odpowiedzialność, ponieważ podejmowane przeze mnie i Radę Miejską Śmigla decyzje wpływają na jakość Państwa życia. Czasami jednak musimy podejmować też te trudniejsze decyzje, związane m.in. z podwyżkami podatków. Wpływ na to ma wiele czynników.

W 2020 roku do budżetu gminy Śmigiel wpłynie mniej dochodów. Wynikać będzie to z:
- obniżenia stawki PIT z 18% na 17%,
- zwolnienia z PIT osób do 26. roku życia,
- zwiększenia kosztów uzyskania przychodu,
- mniejszej kwoty subwencji ogólnej, w tym oświatowej.


Wprowadzone przez Parlament zmiany przyniosą:
- wzrost kosztów finansowania oświaty,
- wzrost kosztów świadczonych usług publicznych,
- wyższe koszty pracodawcy – podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
- wzrost cen zakupu usług oraz materiałów,
- wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami,
- przypuszczalny wzrost kosztów energii.

Mniejsze wpływy do budżetu oraz wzrost ww. kosztów znacznie “uszczupli” budżet gminy. Stanęliśmy przed trudnym wyborem - ograniczyć inwestycje? nie remontować dróg? zwiększyć stawki podatków lokalnych?

Ostatnia podwyżka podatków miała miejsce w 2013 roku. Po długich dyskusjach podjęliśmy z Radą Miejską Śmigla, trudną, także dla mnie, decyzję o podniesieniu od 1 stycznia 2020 roku stawek podatkowych od 2 do 13 punktów procentowych. Podwyższenie podatku zwiększy dochody gminy o kwotę ponad 360 tys. złotych. Nie zrekompensuje to jednak przewidywanych mniejszych wpływów do budżetu.

Rok 2020 będzie trudny dla nas wszystkich - dla Państwa, dla gminy. Liczę na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Burmistrz Śmigla
Małgorzata Adamczak

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Śmigiel na rok 2020 określono w następującej wysokości:

  • od gruntów:

 

 

Stawka
w roku 2019

Uchwalona stawka na rok 2020

Stawka maksymalna proponowana przez Ministra Finansów

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,82 zł

0,90 zł

0,95 zł

b)

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 m2 powierzchni

4,63 zł

4,72 zł

4,80 zł

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,30 zł

0,34 zł

0,50 zł

d)

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy godnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni

3,04 zł

3,10 zł

3,15 zł

 

  • od budynków lub ich części:

 

 

Stawka
w roku 2019

Uchwalona stawka na rok 2020

Stawka maksymalna proponowana przez Ministra Finansów

a)

Mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,72 zł

0,80 zł

0,81 zł

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

19,50 zł

20,50 zł

23,90 zł

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

10,80 zł

11,10 zł

11,18 zł

d)

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł

4,84 zł

4,87 zł

e)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,00 zł

6,40 zł

8,05 zł

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych