fb Wirtualny spacer
31 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr LI/393/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

·      projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel;

·      prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel;

 

w dniach od 07.08.2019 r. do 28.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,
64-030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.smigiel.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla o godz. 1200.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Śmigla – jako organu właściwego
do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2019 r.

 

                                                                                                          Burmistrz Śmigla
                                                                                                     /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

Administrator danych osobowych - Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Śmigla. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.smigiel.pl, telefonicznie: 65 518 01 39. Inspektor ochrony danych
- Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail ops@smigiel.pl Cele i podstawy przetwarzania - Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. Okres przechowywania danych - Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych