fb
29 maja 2015

Radni udzielili absolutorium

Na IX sesji Rady Miejskiej Śmigla, która odbyła się 28 maja 2015 r. radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Śmigla absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Śmigiel za rok 2014.


Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium poprzedziło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Śmigiel, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Śmigiel za rok 2014, a także przedstawiono opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie oraz opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu wszystkich opinii, radni przystąpili do debaty i głosowania. W momencie podejmowania uchwał, w Sali znajdowało się 13 radnych.

 

Przypomnijmy, że w grudniu 2013 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2014, gdzie po stronie dochodów była to kwota 55.369.639 zł, a po stronie wydatków 62.614.305 zł. W ciągu całego roku budżet uległ dwudziestopięciokrotnym zmianom – osiem z nich dokonano uchwałami Rady, siedemnaście Zarządzeniem Burmistrza. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 58.119.646,65 zł i zostały wykonane w 97,13% tj. w kwocie 56.454.502,08 zł. Planowane wydatki wynosiły 58.169.968,65 zł, a ich wykonanie wynosiło 95,06%, tj. 55.294.433,40 zł.

 

Podczas IX sesji Rada Miejska podjęła jeszcze pięć uchwał w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel, zmiany uchwały Nr LIII/367/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2015", zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2015, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2015-2015 oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego. Przy tej ostatniej warto zaznaczyć, że pomoc finansowa dla powiatu dotyczy dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Śmigiel – Poladowo.

 

Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Bronikowie. Po szczegółowym skontrolowaniu paragrafów związanych z wydatkami rzeczowymi, zakupem energii oraz pozostałymi usługami, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Jednym z punktów sesji były podziękowania Burmistrza Śmigla oraz Rady Miejskiej Śmigla dla osób, które zakończyły pełnienie funkcji sołtysa i przewodniczącej zarządu osiedla.

MM 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych