fb Wirtualny spacer
10 października 2018

Raport o stanie finansów Gminy Śmigiel

Raport o stanie finansów Gminy Śmigiel
aktualizacja raportów z "Witryny Śmigielskiej"
nr 11/417 (https://smigiel.pl/files/34193/witryna_grudzien17_styczen18.pdf)
oraz nr 6/423 - (https://smigiel.pl/files/34752/witryna_czerwiec_lipiec_2018.pdf)

Szanowni Państwo,

z pełną świadomością oświadczam, że stan finansów jest dobry, stabilny i nie ma żadnego zagrożenia dla budżetu gminy Śmigiel. Ucinając krążące plotki, przedstawiam krok po kroku stan finansów w kadencji 2014-2018:

 

Rok 2014/2015 - na burmistrza zostałam wybrana w grudniu 2014 roku. Dług, jaki zastałam wynosił 11.786.815,74 zł (Rb-Z kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku), co stanowiło około 21% dochodów budżetu. W pierwszym roku działalności dług ten zmalał do poziomu 11.587.711,84 zł (Rb-Z kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku).

 

Rok 2016 - dług wyniósł 11.682.888,67 zł (Rb-Z kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku). Uległ zwiększeniu, gdyż zaciągnięto ratę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania kanalizacyjne w Bronikowie i Glińsku. Udział długu do dochodów na koniec 2016 roku wyniósł 17 %.

 

Rok 2017 - zaciągnięto nowe zobowiązania w kwocie 5.773.146,16 zł (Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017), w tym 2.653.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego, m.in. na budowę drogi Nietążkowo-Wijewo. Mimo zakończonej inwestycji, nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego refundacji za termomodernizację szkoły i Centrum Kultury w kwocie 4.260.527 zł. Aby zgodnie z prawem zbilansować budżet, rada miejska podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. W związku z niniejszym na koniec 2017 roku dług wynosił 19.771.401,65 zł (Rb-Z kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku). Należy jednak podkreślić, że w chwili otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji (nastąpi to w listopadzie 2018 roku), wspomniane obligacje w całości zostaną niezwłocznie wykupione.

 

Rok 2018 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 10.371.316,71 zł (Uchwała Nr L/376/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2018 roku), w tym ponad 5.600.000,00 zł na inwestycje drogowe. Spłacone zostaną także „stare długi” w wysokości 2.554.550,00 zł (Uchwała Nr L377/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2018 roku)Jednakże uchwałą Rady Miejskiej Śmigla zaplanowano podjęcie zobowiązań w wysokości 5.800.000,00 zł (Uchwała Nr L/377/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2018 roku), należy jednak podkreślić, że z tej puli zaciągnięto tylko 2.000.000,00 zł. Podsumowując, na koniec września 2018 roku dług wyniósł 19.846.376,65 zł. Jak wspomniane zostało wyżej, do końca roku nastąpi zwrot obligacji w wysokości 4.260.000,00 zł . Zatem planowane zadłużenie na koniec 2018 roku to 14.956.851,65 zł. Jeżeli nastąpi konieczność pobrania pozostałej kwoty zobowiązania w wysokości 3.800.000,00 zł, to dług na koniec 2018 roku wyniesie nie więcej niż 18.756.851,65 zł. Tym samym i tak nie spełni się prognoza z Uchwały nr XLVII/351/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027 z 28 czerwca 2018 roku – dług nie wyniesie 23.016.651,65 zł.

 

Obejmując stanowisko burmistrza Śmigla w budżecie znajdowały się tzw. „wolne środki w wysokości 11.492.907,99 zł. W ramach tych środków zostały wykonane m.in.:

 1. przebudowa drogi Koszanowo – Stare Bojanowo, w kwocie: 500.000,00 zł,
 2. wykonano elewację w szkołach w Starym Bojanowie i Starej Przysiece Drugiej za kwotę: 550.000,00 zł,
 3. przebudowano ulicę Świetnego Wita w Śmiglu oraz Bruszczewską w Koszanowie za kwotę: 1.680.926,00 zł,
 4. zwiększono wydatki w zakresie remontów dachów na kolejce wąskotorowej w kwocie: 300.000,00 zł,
 5. przebudowano ulicę Wyspiańskiego w Śmiglu za kwotę: 200.000,00 zł,
 6. zmieniony został sposób użytkowania mieszkania na bibliotekę w Nietążkowie za kwotę: 100.000,00 zł,
 7. przeznaczono środki na remonty dróg gminnych w wysokości 800.000,00 zł,
 8. przebudowana została ulica Ariańska w Śmiglu za kwotę 200.000,00 zł,
 9. zagospodarowano targowisko oraz wybudowano parking przy ulicy Kościuszki za kwotę: 950.000,00 zł,
 10. przebudowana została droga w Glińsku za kwotę: 770.000,00 zł,
 11. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na drogę w Nietążkowie za kwotę: 941.000,00 zł,
 12. wybudowano drogę gminną w Starej Przysiece Pierwszej za kwotę: 1.629.978,00 zł,
 13. zakupiono auto bojowe dla OSP w Śmiglu za kwotę: 1.000.000,00 zł.

Można było za te środki spłacić istniejący dług, albo zostawić je i nie inwestować. Jednakże każde z wykonanych zadań uważam za niezbędne i spłacając dług z „wolnych  środków”, musiałabym zaciągnąć kolejny, mogąc poczynić te działania. Zadania te są apelem mieszkańców gminy Śmigiel o poprawienie jakości ich życia. Zapewniam więc, że podejmowane działania wspólnie z Radą Miejską Śmigla są skierowane na rozwój naszej gminy, a działania inwestycyjne stanowią priorytet. Opierając się wyłącznie na dochodach bieżących nie ma możliwości realizowania zadań inwestycyjnych. Uważam, że trzeba posiłkować się środkami zewnętrznymi, a także kredytami, czy pożyczkami. Często w bardzo krótkim czasie pozwala to na zaoszczędzenie środków w przyszłości, przykładem może tutaj być, np. ogrzewanie szkoły podstawowej w Śmiglu po dokonanej termomodernizacji - koszt założenia pomp ciepła zwróci się w kilkanaście miesięcy.

Podsumowując: w latach 2014-2018 zaciągnięto 11.928.657,65 zł zobowiązań (nie wliczając zaciągniętych obligacji), natomiast spłacono 8.758.621,74 zł. Zwrócone zostaną także obligacje w kwocie 4.260.000,00 zł w związku z opóźnieniem refundacji za termomodernizację. Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje spłatę wszystkich – poprzednich, obecnych oraz zaplanowanych zobowiązań - do 2027 roku.

Za każdym razem, przed podjęciem decyzji o wydaniu środków publicznych, analizuję każdy planowany krok bardzo dokładnie. Wszystkie uchwały  budżetowe są również weryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodatkowo izba co cztery lata kompleksowo kontroluje budżety gminne. Kontrola przeprowadzona w grudniu 2017 otrzymała ocenę pozytywną.

Uważam, że nasza gmina jest piękna, trzeba inwestować, by czuć się tutaj bezpiecznie, a przede wszystkim jak w domu!

Burmistrz  Śmigla

Małgorzata Adamczak

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych