fb Wirtualny spacer
29 kwietnia 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi za rok 2014r.
 
W roku 2014r. współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w następujących formach.
 
I.      Zlecenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z póź. zm.)
 
Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:
 
A)    z zakresu turystki planowano 800,00 wykorzystano 800,00zł.
 
B)    z zakresu działalności kulturalnej planowano 8000,00 wykorzystano 8000,00zł.
 
C)     z zakresu polityki społecznej planowano 5850,00 wykorzystano 5850,00zł.
 
D)     z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano 6350,00 wykorzystano 3020,00zł.
 
 W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dotacje na poszczególne zadania otrzymały organizacje pozarządowe zgodnie z poniższym wykazem:
 
Nazwa zadania
Nazwa podmiotu
Przyznana dotacja
Wykonanie dotacji
%
Pociąg do kina i zwierząt.
Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej w Śmiglu
800,00
800,00
100
 
Nadzieja w rehabilitacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Śmiglu
5850,0
5850,00
100
 
Propagowanie folkloru poprzez taniec i muzykę ludową
Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wlkp.”
8000,0
 
8000,00
100
 
 
 
 
 
 
I Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt
Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel
1350,00
1350,00
100
IV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt
Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel
1670,00
1670,00
100
 
 
II. Informacja o zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe przy pomocy środków pozyskanych z zewnętrz przy wsparciu merytorycznym Gminy Śmigiel.
Starostwo Powiatowe w Kościanie
- Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ – „XI Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – „Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego” – 1100,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej – „Kolejką do zwierząt i kina” – 950,00 zł
- Partnerstwo Lokalne w Śmiglu - Tutaj każdy może… Giełda pomysłów - możliwości i osiągnięcia sołectw – 1000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nowe Życie” – „Święto Trzeźwości” – 900,00 zł oraz Rodzinny biwak integracyjno – terapeutyczny Mikołajki 2014 – 1000,00 zł
- OSP Nowa Wieś – Wakacje na sportowo – 1200,00 zł
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
- Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ – „XI Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – „Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego” – 3190,00 zł
Inne:
- Sołtys Robaczyna Wiktoria Burdyka – „Robaczyn na sportowo” – 4218,00 zł
- Sołectwo Żegrówko - „Nie’ dla narzekania – „tak” dla działania – 4939,43 zł
- Parafia Wilkowo – Wilkowo Polskie konserwacja i restauracja późnogotyckich wątków ceglanych partii cokołowych ścian i portali we wnętrzu XVI wiecznego kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej – 30.000,00 zł
- Gmina Śmigiel – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - program Youngster edycja 2014/2015 – 6210,00
 
III. Projekty oraz inne inicjatywy organizowane przez organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Śmigiel poprzez zakup towarów i usług niezbędnych do ich prawidłowego zrealizowania.
· Giełda Pomysłów – Partnerstwo Lokalne w Śmiglu – 915,62 zł
· „XI Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – zawody organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Pegaz i Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji – 534,50 zł
· Koło Wędkarskie – Zawody Karpiowe – 500,00 zł
· Turystyczny Rajd Harcerski Hufca Śmigiel – 297,53 zł
· Rajd Rowerowy – Ziemiański Szlak Rowerowy – Porozumienie Ziemia Kościańska – 1188,00 zł
· Rajd Rowerowy – Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie” – 350,00 zł
· Sołectwo Nowa Wieś - Rajd rowerowy – 200,00 zł
· Żegrowskie Dęby – zakończenie projektu „Nie dla narzekania, tak dla działania” – 200,00 zł
 
IV. Formy współpracy, które bezpośrednio nie wymagały angażowania środków finansowych Gminy Śmigiel.
Pomoc organizacyjna poprzez użyczenie sprzętu biurowego i materiałów biurowych, druk plakatów, itp. Są min.: KS Polonia Śmigiel, Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Żeńcy Wielkopolscy, Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ, Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Żegrowskie Dęby”, Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie w Czaczu. Wszystkie organizacje pozarządowe korzystają z bezpłatnego użyczenia sal wiejskich, sal gimnastycznych, sal szkolnych, pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury oraz boisk i innych obiektów sportowych. Informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe są publikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Śmigiel.
 
V. Raport z realizacji Programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2014r.
Autoewaluacja i monitoring programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2014r.
 
L.p.
Cel monitoringu
 
1.
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
3 konkursy
2.
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
8
3.
Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
5
 
4.
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę  z przyczyn zależnych od realizatora.
0
 
5.
Liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia.
5 wsparcie
 
6.
Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań.
2722
7.
Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych  z podziałem na wolontariuszy i pracowników. 
 Wolontariusze 8 osób
8.
Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację.
1
9.
Liczba organizacji korzystających z dotacji
4
10.
Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku kalendarzowego na które udzielono dotacji:
a)      z zakresu do 5000zł.
b)      powyżej 5000zł do 20000zł
c)      powyżej 20000zł
 
 
3
2
0
11.
Wysokość  kwot  udzielonych dotacji w poszczególnych  obszarach  zadaniowych:
a)      z zakresu kultury fizycznej
b)      z zakresu kultury
c)      z zakresu polityki społecznej
d)     z turystyki
 
 
 3020,00
 8000,00
 5850,00
  800,00
12.
Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizacje zadań publicznych
7447,75-wkład finansowy własny
1043,80- wkład pozafinansowy własny
13.
Ilość zadań których realizację zlecono organizacjom
5
14.
Zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania:
Lokalny
 
 
III. Kwoty dotacji zwrócone przez organizacje i ich przyczyny.
 
W 2014r. wszystkie organizacje, które pozyskały dotację wykorzystały je w 100%.
W 2014r. zostały ogłoszone 3 otwarte konkursy ofert w którym złożono 8 ofert z czego wszystkie oferty spełniały wymogi formalne. Zawarto 5 umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursu. W celu  realizacji zadań Gminy na 2014 zawarto 5 umów na wsparcie   z organizacjami pozarządowymi. Do realizacji zadań przyczyniło się  2722 beneficjentów  i 8 wolontariuszy organizacji. Jedna z organizacji  występowała o dotację po raz pierwszy. Z dotacji skorzystały 4 organizacje pozarządowe. W ciągu roku kalendarzowego udzielono:
3 dotacje do 5000,00zł
2 dotacje od 5000,00 do 20 000,00zł.
Powyżej 20 000,00 nie udzielono dotacji
Z zakresu kultury fizycznej udzielono 3020,00zł, z zakresu kultury 8000,00zł.
z zakresu polityki społecznej udzielono 5850,00zł. i z zakresu turystyki 800,00zł. dotacji, łącznie stanowi kwotę 17670,00zł. Organizacje pozarządowe na realizację zadań przeznaczyły 7447,75zł. środków finansowych własnych, i 1043,80zł. środków pozafinansowych. W 2014r.organizacje nie  zwróciły dotacji niewykorzystanych do budżetu Gminy.
Gmina zleciła 5 zadań organizacjom pozarządowym na realizację zadań na 2014r.Zasięg tych zadań miał charakter lokalny.
 
                                                                       Burmistrz Śmigla
                                                                /-/Małgorzata Adamczak
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych