fb Wirtualny spacer
23 sierpnia 2016

Informacja o dowozach do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie

INFORMACJA O DOWOZACH DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W KOŚCIANIE

UWAGA od dnia 1 września 2016 r. nastąpiła zmiana tras i godzin dowozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Trasa I

Trasa

Godzina odjazdu

Wydorowo

6:40

Sierpowo

6:44

Olszewo

6:50

Stare Bojanowo

6:55

Żydowo

6:58

Parsko

7:00

Karmin

7:09

Chełkowo

7:12

Jezierzyce

7:20

Wonieść

7:24

Stara Przysieka Pierwsza

7:28

Stara Przysieka Druga

7:30

Przysieka Polska

7:35

Kościan

7:50

Przewoźnik: Firma Usługowo-Handlowa „MARCIN” Radosław Ciesielski z siedzibą w Kościanie

Trasa II

Trasa

Godzina odjazdu

Bronikowo

7:15

Morownica

7:17

Poladowo

7:25

Śmigiel

7:33

Czacz

7:38

Kościan

7:50

Przewoźnik: Marek Luberda Firma Usługowo-Transportowa z siedzibą w Łoniewie

Autobus zatrzymuje się wyłącznie na przystankach autobusowych z wyjątkiem Starego Bojanowa, Czacza, Starej Przysieki Drugiej i Śmigla, gdzie zatrzymuje się przy szkole.

Rodzice uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, a którym gmina zobowiązana jest zapewnić dowóz ze względu na posiadane orzeczenia, dostarczają do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek o zapewnienie dowozu oraz kopie aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności. Również rodzice tych uczniów, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych a nadal istnieje obowiązek ich dowozu zobowiązani są złożyć aktualne kopie orzeczeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Informacji udziela: Danuta Szczepanik, Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego Śmigla,  Pl. Wojska Polskiego 6, pok. 24, tel. 655186906.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych