fb Wirtualny spacer
11 sierpnia 2015

Wnioski o stypendium szkolne

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września do 15 września 2015 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu
będą przyjmowane


wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.


(w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2015 r.)


Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

oraz na stronie internetowej: www.smigiel.pl

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami, poniesionych przez rodzica/opiekuna lub ucznia kosztów zakupu: pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w tym podręczników, a także biletów miesięcznych, zakwaterowania, udziału w zajęciach edukacyjnych.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 655-180-969 wew.22, bądź osobiście

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, pok. 9 /I piętro/. Informacje, druki wniosków oraz druki oświadczeń dostępne są też poniżej.

 

Uwaga – zmiany kryterium uprawniającego do stypendium szkolnego

W związku ze zmianą kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, od 01 października 2015 r. ulega zmianie wysokość kwoty kwalifikująca do ubiegania się o stypendium szkolne.
Od 01 października 2015 r. kryterium kwalifikujące do pomocy wynosić będzie:

Dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł.

Dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych upływa z dniem 15.09.2015. W przypadku słuchaczy kolegiów termin upływa z dniem 15.10.2015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z dnia 29 lipca 2015 r. poz. 1058

 

 

         

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych