fb
31 sierpnia 2016

XXII sesja Rady Miejskiej Śmigla.

Po letniej przerwie, pierwsza sesja Rady Miejskiej Śmigla odbyła się 25 sierpnia 2016 r. Radni, w kompletnym składzie podjęli 14 uchwał.

Istotną sprawą było podjęcie uchwały dotyczącej likwidacji, a także przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Za podjęciem takiej decyzji przemawiało kilka argumentów, które zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały,  m.in.: fakt, że w obecnej formie działalności zakład podlega ograniczeniom wynikającym z zasad gospodarki budżetowej i finansów publicznych, w szczególności krótkoterminowej perspektywy planowania i powiązania z budżetem gminy, a brak osobowości prawnej zakładu stanowi barierę jego rozwoju, w tym możliwość zaciągania zobowiązań kredytowych w celu finansowania działalności. Utworzenie spółki prawa handlowego, posiadającej osobowość prawną, pozwoli także zachować samodzielność podatkową zakładu. Przekształcenie zakładu w spółkę nie wpłynie też negatywnie na stosunki pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym, ponieważ zachowana zostanie gwarantowana prawnie ciągłość zatrudnienia. Utworzona spółka będzie mogła realizować zlecenia na rzecz gminy Śmigiel w zakresie dotychczas wykonywanym, z wykorzystaniem procedury in-house, przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Procedura przekształcenia zakładu będzie trwała około trzech miesięcy. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, 3 wtrzymało się od udzielenia głosu, a 3 było przeciwnym wprowadzenia jej w życie.

Radni podczas sesji podjęli trzy uchwały, w których wyrazili wolę udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego. Dwie z uchwał dotyczyły dofinansowania inwestycji drogowych. Zgodnie z ich zapisami gmina przeznaczy milion złotych na przebudowę ciągu dróg powiatowych na odcinku: Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice, a także ponad 4 miliony złotych na budowę drogi powiatowej od granicy powiatu do węzła Nietążkowo wraz z budową obwodnicy Bronikowa i Morownicy. Trzecia uchwała dotyczyła wsparcia finansowego w kwocie 50 tys. złotych z przeznaczeniem na modernizację szpitala w Kościanie.  

W obradach uczestniczyła również burmistrz Wielichowa - Honorata Kozłowska, która w listopadzie ubiegłego roku zwróciła się do burmistrza Śmigla z pismem w sprawie możliwości przekazania w formie darowizny na rzecz wielichowskiego samorządu działki w Wielichowie, na której zlokalizowany jest dawny budynek dworca śmigielskiej kolejki aktualnie użytkowany przez Sekcję Turystyki Motocyklowej Ligi Ochrony Kraju. W związku z powyższym podczas sesji pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz gminy Wielichowo przedmiotowej nieruchomości, z przeznaczeniem na cel publiczny. Radni wyrazili zgodę.

Radni także pozytywnie zaopiniowali przyjęcie przez gminę Śmigiel od Skarbu Państwa na podstawie umowy darowizny działki niezabudowanej zlokalizowanej w Żegrówku z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców okolicznych wsi.

Wśród podjętych na sesji uchwał były również dwie dotyczące nadania imienia Arkadego Fiedlera Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Starej Przysiece Drugiej oraz dwie dotyczące budżetu gminy Śmigiel, tj. wprowadzenia zmian do bieżącego budżetu oraz analogicznie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z faktem, że w Śmiglu zlokalizowany jest żłobek, radni podjęli także uchwałę w sprawie wysokości i  zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących na terenie gminy żłobki.  W roku 2017 dotacja na jedno dziecko miesięcznie wyniesie 380 zł.

Ponadto radni w trakcie sesji: przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śmigiel, wprowadzili zmiany do uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016, rozszerzając obszar współpracy w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży z małych środowisk.

W związku z zamiarem wprowadzenia na terenie Śmigla budżetu obywatelskiego w trakcie sesji została podjęta uchwała w sprawie zasad konsultacji społecznych dotyczących tego budżetu.

Kolejna sesja została zaplanowana na 29.09.2016 r.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych