fb Wirtualny spacer
26 czerwca 2016

XXI sesja Rady Miejskiej

Śmigielscy radni, 23 czerwca br. na XXI sesji, jednogłośnie udzielili burmistrz Małgorzacie Adamczak absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Uchwałę poprzedziła debata absolutoryjna. Dochody w minionym roku zostały wykonane w 99,92%, zaś wydatki w 92,34%.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium była jedną z siedmiu podjętych na czerwcowej sesji. Rada Miejska zatwierdziła także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. Ponadto radni przyjęli rezygnację radnego Krzysztofa Łącznego z członkostwa w Komisji Planowania i Rozwoju, któremu na majowej sesji rajcy powierzyli funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Radni wprowadzili także zmiany w bieżącym budżecie gminy. Zwiększeniu uległy m.in. o 800 tys. zł wydatki związane z remontem dróg publicznych i o 245 tys. wydatki z przeznaczeniem na drogowe inwestycje, w tym na przebudowę 900 metrów chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Przysieckiej w Bruszczewie oraz przebudowę ulic w Śmiglu: Wyspiańskiego (230 m), Paderewskiego (420 m) na odcinku od ul. Kościuszki do Mierosławskiego i ulicy Konopnickiej (115 m) na odcinku od Paderewskiego do Mierosławskiego. O prawie 50 tys. złotych zwiększyły się wydatki związane z planowanym zakupem i montażem elementów na placach zabaw w: Poladowie, Nietążkowie, Robaczynie, Glińsku, Machcinie, Starej Przysiece Pierwszej i Drugiej, Morownicy, Nowej Wsi, Spławiu, Wonieściu, Śmiglu, Karminieee, Bruszczewie, Chełkowie, Starym Bojanowie, Karminie i Gniewowie, zaś o 70 tys. zł. wydatki związane z planowanym zakupem i montażem elementów siłowni napowietrznych w Czaczu, Przysiece Polskiej, Starym Bojanowie i Wonieściu. Zwiększeniu uległy również wydatki w zakresie remontów obiektów gminnych z przeznaczeniem na naprawę dachów na śmigielskiej kolejce, zakup i montaż toalet w Czaczu, inwestycje w szkołach: w Bronikowie i Starym Bojanowie, remont wiatraka i kaplicy poewangelickiej. Wzrosła również kwota dotacji dla Centrum Kultury w Śmiglu.

Zwiększeniu uległy także o 50 tys. zł wydatki z tytułu objęcia przez gminę dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zmiana ta jest konsekwencją podjęcia na sesji uchwały upoważniającej burmistrza do objęcia kolejnych 5 udziałów po 10 tys. każdy. Radni podjęli decyzję o zwiększeniu udziałów w związku z dużym zainteresowaniem usługami funduszu wśród przedsiębiorców z gminy Śmigiel. Wysokość udzielonych poręczeń dla właścicieli firm z śmigielskiej gminy wynosi kilkanaście milionów złotych.

Konsekwencją wprowadzenia bieżących zmian w budżecie była również podjęta uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016 – 2025.

W związku z zainteresowaniem przez osoby prywatne nabyciem działki w Śmiglu przy ul. Andrzeja Dudycza przeznaczonej pod działalność gospodarczą, radni wyrazili zgodę na jej zbycie.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych