fb
30 listopada 2016

XXVI sesja Rady Miejskiej

Na listopadowej sesji śmigielscy radni podjęli dwanaście uchwał, w tym dwie dotyczące ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na rok 2017.

Intencją burmistrz Małgorzaty Adamczak było utrzymanie w 2017 r. przedmiotowych podatków na poziomie roku bieżącego, o co wnioskowała do Rady Miejskiej Śmigla przedkładając projekty uchwał, uwzględniając w nich nieznaczne obniżki kilku stawek podatkowych wynikających z ogłoszonych przez Ministra Finansów niższych maksymalnych stawek, które mogą zostać zastosowane przy ustalaniu podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. W podatku od nieruchomości obniżce od 2 do 6 groszy ulegną trzy stawki, zaś w przypadku podatku od środków transportowych obniżce od 18 do 24 zł obniżce ulegną cztery stawki. Radni przyjęli zaproponowane wysokości podatków. Treść uchwał z wyszczególnionymi stawkami dostępna pod adresem:

http://www.bip.smigiel.pl/files/5378/transport.pdf,

oraz http://www.bip.smigiel.pl/files/5373/pod.nieruch.pdf.

                Ze zbliżającym się nowym rokiem związane były również trzy kolejne uchwały, dwie w sprawie przyjęcia programów na rok 2017, tj.: Programu współpracy gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych w gminie Śmigiel.

Niebawem też, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wejdzie w życie kolejna z uchwał podjętych na sesji, a dotycząca określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Radni wprowadzili również zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący oraz uchwale dotyczącej zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Tęcza”, jak również uchwalili Statut Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu. 

Ponadto radni podjęli decyzję o zakupie gruntów stanowiących poszerzenie ulic Okrężnej i Ogrodowej w Starym Bojanowie, na wniosek firmy ENEA Operator S.A. wyrazili zgodę na ustanowienie służebności przesyłu w Przysiece Polskiej oraz odstąpili od rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu ze względu na wycofanie skargi przez skarżącego.

Ostatnia sesja w 2016 roku została zaplanowana na 29 grudnia.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych