fb Wirtualny spacer
07 grudnia 2022

Zawiadomienie o LV sesji Rady Miejskiej Śmigla

 Z A W I A D O M I E N I E

 

w środę 21 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej

Urzędu Miejskiego Śmigla,

 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej Śmigla

 

Porządek sesji:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku sesji.

3.     Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej Śmigla.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.     Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.     Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7.     Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c)     odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej Przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

d)     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e)     odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

f)      przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu  uchwały,

g)     dyskusja nad projektem budżetu,

h)     głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

i)      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

j)      głosowanie uchwały.

2)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023 - 2035,

9. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.

10  Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

11. Wolne głosy i informacje.

12.  Zakończenie sesji.

 

                                                                                              Przewodniczący

      Rady Miejskiej Śmigla

      /-/ Wiesław Kasperski

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych