Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o terminach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim 351 „REŃSKO”.

Śmigiel, 08.01.2019 roku

WSR.6150.2.2019.JSZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Śmigla na podstawie art. 42 ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku  – Prawo Łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki). Polowania planowane są na dzień 19 stycznia 2019 roku  i 26 stycznia 2019 roku na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego 351 „REŃSKO”. Polowania odbywać się będą w godzinach od 7.30 do 16.30.

 

                    Z up. Burmistrza Śmigla          

                                                                                           Zastępca Burmistrza      

                                                                                         /-/ Marcin Jurga 

 

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz przesłane do Sołtysów wsi Brońsko, Księginki, Nowy Białcz, Stary Białcz i Karśnice w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.