fb Wirtualny spacer
05 października 2022

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dzierżawę miejsc pod stoiska handlowe i gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
NA DZIERŻAWĘ MIEJSC POD STOISKA HANDLOWE I GASTRONOMICZNE
PODCZAS JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO Z KRAINĄ BAJEK
W DNIU 11 GRUDNIA 2022 r.
NA TERENIE PLACU TARGOWEGO

 

 1. Organizator

Urząd Miejski Śmigla

 1. Współorganizator

Centrum Kultury w Śmiglu

 1. Wydzierżawiający

Centrum Kultury w Śmiglu

 1. Przedmiot

Dzierżawa miejsc pod stoiska handlowe podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego z Krainą Bajek

 1. Program imprezy

Niedziela, 11 grudnia 2022 r.
10:00 – 19:00 – jarmark bożonarodzeniowy
16:00 – 19:00 – program artystyczny – kraina bajek

 1. Miejsce imprezy

Plac targowy w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego.
Położenie strefy stoisk handlowych wyznacza Centrum Kultury w Śmiglu

 1. Osoby uprawnione do kontaktu

Lidia Skrzypczak – tel. 65 5 180 317,
Michał Majer tel. 65 5 186 911

e-mail: izba-pamieci@ck-smigiel.pl  

 1. Procedura przyjmowani zgłoszeń i organizacji miejsc przeznaczonych na dzierżawę
  a) Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod numerem telefonu 65 5180 317
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.
  b) Potwierdzeniem zarezerwowania miejsca będzie umowa na dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe zawarta w formie pisemnej między Centrum Kultury w Śmiglu, a dzierżawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego ogłoszenia.
  c) Opłata za dzierżawę wynosi:

            - w przypadku własnego namiotu - 61,50 zł brutto za jedno stanowisko o rozmiarach 3x4m,
            - w przypadku korzystania z namiotu udostępnionego przez organizatora – 45,50 zł brutto za jedno stanowisko o rozmiarach 2x4m, w tym należny podatek VAT.

          d) Centrum Kultury w Śmiglu przyjmuje i rezerwuje miejsca pod stoiska handlowe do dnia 8 grudnia 2022 r. lub do wydzierżawienia ostatniego stanowiska.

          e) Dzierżawca zobowiązany jest uiścić opłatę za wydzierżawienie miejsca pod stoiska handlowe w całości w kasie Centrum Kultury w Śmiglu lub na rachunek bankowy Centrum Kultury po zawarciu umowy zgodnie z kwotą  zawartą w umowie, w terminie 7 dni od jej zawarcia a następnie otrzyma fakturę VAT.

           f) W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy lub nie dotrzymana terminu płatności, Centrum Kultury w Śmiglu wezwie do zawarcia umowy kolejną osobę zgłaszającą chęć dzierżawy miejsca pod stoiska handlowe.


9. Warunki udziału w postępowaniu

Centrum Kultury w Śmiglu może odmówić wydzierżawienia miejsca pod stoiska handlowe w przypadku, gdy potencjalny dzierżawca:

 1. posiada w swoim asortymencie produkty odbiegające od tematyki Świąt Bożego Narodzenia (np. odzież, bielizna, owoce i warzywa itp.)
 2. posiada zaległości finansowe wobec Centrum Kultury w Śmiglu lub Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Śmiglu
 3. uchyla się od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Centrum Kultury w Śmiglu,
 4. nie uiści opłaty za dzierżawę miejsc pod stoiska handlowe we wskazanym terminie.

  10. Wymagania względem Dzierżawców
  a) Dzierżawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań,
  b) Dzierżawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie wyciszonych agregatów prądowych, wody oraz innych mediów – jeśli są mu niezbędne do właściwej obsługi stoisk,
  c) Dzierżawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wydzierżawieniem podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy,
  d) Dzierżawca zobowiązany jest do ustawienia stoiska sprawnego technicznie, czystego i estetycznego oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego przez uczestników imprezy,
  e) Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień organizatora w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas imprezy,
  f) Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania przez Dzierżawcę udostępnionego terenu odpowiada Dzierżawca.
  g) Dzierżawca jest zobowiązany do podpisania klauzuli zgody o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych