fb Wirtualny spacer

Cele projektu

w zakresie ochrony wód:
- Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
- Dyrektywa 75/440/EWG, dotycząca jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w państwach członkowskich,
- Dyrektywa 80/68/WE o wodach gruntowych,
- Dyrektywa 98/83/WE dotycząca jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi z rolnictwa,
- Dyrektywa 76/464/WE oraz dyrektywy: 82/176/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG w sprawie ograniczenia zrzutu do środowiska wodnego substancji niebezpiecznych;
w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi:
- Dyrektywa 86/278/WE w sprawie ochrony środowiska, a w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie,
- Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
- Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
- Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.
 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych