fb Wirtualny spacer

Uwarunkowania prawne w Polsce

Coach Outlet
 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zm.),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz.43 ze zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, ze zm.),
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 24, poz.141, ze zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. Nr 98, poz. 602, ze zm.),
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 38poz. 360, ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz168, ze zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
oraz przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417).
Podstawy gospodarowania osadami ściekowymi określają:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).
Uwarunkowania prawne UE.
Ochrona jakości wód należy do najlepiej rozwiniętego elementu polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Pierwsze akty prawne w tym zakresie zostały wydane już w latach siedemdziesiątych. Kraje Unii Europejskiej podchodzą do problemu ochrony wód przed zanieczyszczeniem z dwóch kierunków:
- poprzez ustalenie dopuszczalnych standardów jakości wód,
- poprzez ustalenie wymagań normatywnych dla ścieków i zanieczyszczeń, odprowadzanych do wód.
W zakresie ochrony wód, najważniejsze regulacje prawne UE zawarte są w następujących aktach:
- Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
- Dyrektywa 75/440/EWG dotycząca jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w państwach członkowskich,
- Dyrektywa 80/68/WE o wodach gruntowych,
- Dyrektywa 98/83/WE dotycząca jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca zanieczyszczania azotanami pochodzącymi z rolnictwa,
- Dyrektywa 76/464/WE oraz dyrektywy: 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG w sprawie ograniczenia zrzutu do środowiska wodnego substancji niebezpiecznych.
W zakresie gospodarowania osadami ściekowymi, najważniejsze regulacje prawne UE zawarte są w następujących aktach:
- Dyrektywa 86.278/WE w sprawie ochrony środowiska, a w szczególności gleby w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie,
- Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
- Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
- Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.
Zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami polskimi i unijnymi.
Inwestycje będące przedmiotem opracowania umożliwiające uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi wraz z ich końcowym oczyszczeniem, są ściśle związane z zapisami unijnego i polskiego prawodawstwa. Działania w zakresie gospodarki ściekowej są uzasadnione potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości ścieków i wód deszczowych, odprowadzanych do odbiornika. W przypadku osadów ściekowych proponowane działania wynikają z zapisów ustawy o odpadach i rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej jest związane z warunkami dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych.
Poniżej przedstawiono poszczególne akty prawne polskie i unijne, które świadczą o zgodności przedsięwzięcia z wymaganiami polskimi i unijnymi.
  Zgodność przedsięwzięcia z przepisami polskimi i unijnymi.
Infrastruktura Działanie Unijne akty prawne Polskie akty prawne
Kanalizacje Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, poprawa jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, zmienione dyrektywą 98/15/WE
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. W sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003r. W sprawie określenia wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska przez prowadzącego instalacje oraz użytkownika urządzeń (Dz. U. Nr 110, poz.1057)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. W sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)
Źródło: Opracowanie własne.

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych