fb Wirtualny spacer

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Na jego realizację w latach 2007-2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu 21 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie 4,2 mld euro.
Środki finansowe pochodzą z dwóch źródeł finansowania, a mianowicie z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie obejmował swoim działaniem pięć sektorów: Coach Outlet
- transport,
- ochrona środowiska,
- energetyka,
- kultura,
- zdrowie.
Program ten składa się z czternastu priorytetów:
-­  gospodarka wodno-ściekowa,
-  gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
-  bezpieczeństwo ekologiczne,
-  przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
-  ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
-  transeuropejskie sieci transportowe,
-  transport przyjazny środowisku,
-  bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
-  infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej,
-  infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
-  bezpieczeństwo energetyczne,
-  kultura i dziedzictwo kulturowe,
-  bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
-  pomoc techniczna.
Główny cel priorytetu gospodarka wodno – ściekowa to rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy.
  
Cele szczegółowe:
- ­wyposażenie do końca 2013 roku aglomeracji powyżej 15.000 RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
- zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2.000 RLM a 15.000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej.
Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury, w tym także ochrony środowiska, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulowanie tworzenia miejsc pracy.
Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw środowiskowych UE:
     dyrektywy 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczani Ścieków Komunalnych (KPOŚ),
     dyrektywy 75/440/EWG59 – poprzez realizacje programów poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,
     dyrektywy 76/464/EWG60 – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do dyrektywy,
     dyrektywy 2000/60/WE61 – ramowa dyrektywa wodna.
Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 2.000 RLM. Tego typu działanie osiągnięte zostanie poprzez realizację projektów grupowych ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz indywidualnych ze środków EFRR realizowanych w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
W związku z powyższym w ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej wspieranie będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM, a także w ramach grup projektów w aglomeracjach pomiędzy 2.000 a 15.000 RLM oraz uzdatniania i dystrybucji wody. Projekty takie dotyczyć będą także wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażającym ekosystemom wodnym.
W ramach priorytetu wsparcie uzyskają duże inwestycje z listy indykatywnej oraz inwestycje w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK (wśród nich znajduje się omawiany Projekt), które przyczynią się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pleniące funkcje podmiotu odpowiedzialnego za koordynacje dla grup projektów.
 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych