fb

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Na jego realizację w latach 2007-2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu 21 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie 4,2 mld euro.
Środki finansowe pochodzą z dwóch źródeł finansowania, a mianowicie z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie obejmował swoim działaniem pięć sektorów:
- transport,
- ochrona środowiska,
- energetyka,
- kultura,
- zdrowie.
Program ten składa się z czternastu priorytetów:
-­  gospodarka wodno-ściekowa,
-  gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
-  bezpieczeństwo ekologiczne,
-  przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
-  ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
-  transeuropejskie sieci transportowe,
-  transport przyjazny środowisku,
-  bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
-  infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej,
-  infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
-  bezpieczeństwo energetyczne,
-  kultura i dziedzictwo kulturowe,
-  bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
-  pomoc techniczna.
Główny cel priorytetu gospodarka wodno – ściekowa to rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy.
  
Cele szczegółowe:
- ­wyposażenie do końca 2013 roku aglomeracji powyżej 15.000 RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
- zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2.000 RLM a 15.000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej.
Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury, w tym także ochrony środowiska, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulowanie tworzenia miejsc pracy.
Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw środowiskowych UE:
     dyrektywy 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczani Ścieków Komunalnych (KPOŚ),
     dyrektywy 75/440/EWG59 – poprzez realizacje programów poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,
     dyrektywy 76/464/EWG60 – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do dyrektywy,
     dyrektywy 2000/60/WE61 – ramowa dyrektywa wodna.
Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 2.000 RLM. Tego typu działanie osiągnięte zostanie poprzez realizację projektów grupowych ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz indywidualnych ze środków EFRR realizowanych w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
W związku z powyższym w ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej wspieranie będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM, a także w ramach grup projektów w aglomeracjach pomiędzy 2.000 a 15.000 RLM oraz uzdatniania i dystrybucji wody. Projekty takie dotyczyć będą także wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażającym ekosystemom wodnym.
W ramach priorytetu wsparcie uzyskają duże inwestycje z listy indykatywnej oraz inwestycje w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK (wśród nich znajduje się omawiany Projekt), które przyczynią się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pleniące funkcje podmiotu odpowiedzialnego za koordynacje dla grup projektów.
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych