fb Wirtualny spacer
04 października 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą w Wydziale Infrastruktury

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą

II. Wymagania niezbędne:

● posiadanie wykształcenia  minimum średnie techniczne
● posiadanie obywatelstwa polskiego;
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na
określonym stanowisku;
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
● udokumentowanie co najmniej  3 - letniego stażu pracy;
● znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo budowlane.
III. Wymagania dodatkowe:
● umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność
   i umiejętność pracy w zespole;

● uprawnienia budowlane;
● znajomość języka obcego;
● prawo jazdy kat. B;
● odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.
2) Zarządzanie, utrzymanie i ewidencja dróg gminnych.
3) Administrowanie drogami wewnętrznymi oraz ich utrzymanie.
4) Załatwianie spraw związanych z nadawaniem kategorii dróg.
5) Nadzór nad strefą ograniczonego postoju.
6) Dokonywanie zmian w organizacji ruchu drogowego.
7) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
8) Uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu
drogowego.
9) Przygotowywanie planów wraz z szacowaniem kosztów w zakresie budowy i remontów dróg
będących własnością gminy.
10) Koordynowanie i realizacja zadań w zakresie budowy, remontów i ochrony dróg.
11) Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych w odniesieniu do dróg przebiegających przez
gminę.
12) Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych
opracowań, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień
publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw i usług.
13) Wybór wykonawców robót, usług i dostaw w zakresie drogownictwa poza procedurą zamówień
publicznych.
14) Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych w zakresie
drogownictwa.
15) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów w celu ubiegania się o
dofinansowanie inwestycji drogowych z źródeł zewnętrznych.
16) Kontrolowanie realizacji, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie do
eksploatacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie drogownictwa.
17) Uzgadnianie na wniosek starosty projektów zezwoleń lub zmiany zezwoleń na wykonywanie
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
18) Realizacja zadań gminy w zakresie transportu publicznego.
19) Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
20) Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i
realizowanymi inwestycjami gminnymi.
21) Opracowanie założeń programowych planów gospodarczych gminy.
22) Przygotowanie ocen, prognoz i informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
23) Udział w opracowaniu (aktualizacji) wieloletnich prognoz finansowych.
24) Udział w opracowaniu (aktualizacji) planu rozwoju lokalnego gminy oraz strategii rozwoju
gminy.
25) Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu
gminy.
26) Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
3) wymiar czasu pracy: pełen etat

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy ,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

6) oświadczenie:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.),

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności,
ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 października 2016 roku w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór stanowisko
ds. zarządzania infrastrukturą - nie otwierać ”:

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 518-01-39

IX. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
3) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.

Śmigiel, dnia  4 października 2016r.

                                                                                                          Burmistrz Śmigla

                                                                                                    /-/Małgorzata Adamczak

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych