fb Wirtualny spacer

Zasady i dokumenty do pobrania 2019

Załącznik nr 1

 do uchwały Rady Miejskiej Śmigla

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu

programu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

 

 

Regulamin Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

1.      Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

a)      Programie Śmigielski Budżet Obywatelski – należy przez to rozumieć program mający na celu wyłącznie mieszkańców Śmigla w decydowaniu o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta;

b)      koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora programu Śmigielski Budżet Obywatelski, którym jest wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego Śmigla;

c)      jednostkach – należy przez to rozumieć Wydziały Urzędu Miejskiego Śmigla oraz jednostki organizacyjne Miasta Śmigiel;

d)      projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania zgłoszonego przez mieszkańca do realizacji w ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski;

e)      Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski.

www.ferragamooutletstore.com

§ 2.

1.      Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski wynosi w 2019 roku 180.000,00 zł.

2.      Kwota 180.000,00 zł przeznaczona na realizację programu Śmigielski Budżet Obywatelski wydzielona zostanie na zadania osiedlowe na poszczególnych osiedlach. Kwota dzielona jest w ten sposób, że wszystkim osiedlom przyznaje się 45.000,00 zł, z czego każde Osiedle przeznacza 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane na terenie danego Osiedla, natomiast 5.000,00 zł na zadanie związane z organizacją wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców poszczególnego Osiedla. Ostateczna wysokość w/w kwoty zostanie określona w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

 

§ 3.

1.      Projekty realizowane w ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Śmigiel przypisanych do realizacji jednostkom, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

2.      Zadania inwestycyjne w ramach programu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane na terenach znajdujących się wyłącznie na obszarze Miasta Śmigiel lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3.      Wyklucza się realizację zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego w formie dotacji przekazanej Wnioskodawcy.

4.      Propozycje zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba stale zamieszkująca na obszarze Miasta Śmigiel.

5.      Prawo głosowania dotyczy tylko mieszkańców danego Osiedla.

 

§ 4.

1.      W ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:

a)      są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019, a w sytuacji złożonego zakresu prac mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym,

b)      umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

c)      w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – wymagają lokalizacji na określonym terenie. Teren musi stanowić grunt znajdujący się w zasobie Gminy Śmigiel lub Skarbu Państwa (we władaniu Gminy Śmigiel),

2.      W ramach programu  Śmigielski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:

a)        zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały podjęte wcześniej inne ustalenia z burmistrzem Śmigla;

b)        warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu;

c)        które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza,

d)        które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia.

 

Rozdział II

Zgłaszanie projektów

§ 5

1.      Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek musi być poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Miasta Śmigla. Poparcie zadania dokonuje się na „Liście poparcia zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

2.       Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego będą przyjmowane w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3.      Projekty może złożyć każdy mieszkaniec Śmigla w formie:

a)      papierowej poprzez wrzucenie formularza zgłoszeniowego do urny zamieszczonej w Urzędzie Miejskim Śmigla,

b)     przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, z dopiskiem „Zgłoszenie projektu – program Śmigielski Budżet Obywatelski”.

 

§ 6.

1.      Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Śmigla.

2.      W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

§ 7.

1.      Każdy mieszkaniec Śmigla może zgłosić od 1 do 3 projektów osiedlowych.

2.      W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej.

 

§ 8.

1.      Każdy zgłoszony przez mieszkańca projekt musi zawierać (Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Śmigielski Budżet Obywatelski):

a)      Nazwę zadania,

b)      Imię i nazwisko, nr PESEL, a także dane kontaktowe do mieszkańca: e-mail, adres zamieszkania lub nr telefonu. Podanie danych kontaktowych jest akceptacją przez mieszkańca danej formy korespondencji z Urzędem Miejskim Śmigla w zakresie programu Śmigielski Budżet Obywatelski.

c)      Opis zadania – zakres przedmiotowy proponowanego projektu, działania jakie mają być zrealizowane, zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców danego Osiedla.

d)      Lokalizacja, dokładne miejsce realizacji projektu.

e)      Określony szacunkowy koszt realizacji projektu.

2.      W ramach jednego projektu nie mogą być zgłoszone odrębne zadania w różnych lokalizacjach. Zespół może podzielić projekt na odrębne projekty.

 

Rozdział III

Weryfikacja projektów

oraz przedstawienie zgłoszonych projektów mieszkańcom

 

§ 9.

1.      Weryfikacja projektów składa się z weryfikacji ogólnej i weryfikacji szczegółowej.

2.      Weryfikacja projektów jest prowadzona w oparciu o niniejszy regulamin.

3.      Informacje o weryfikacji projektów podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla.

§ 10.

1.      Weryfikację projektów przeprowadza Zespół, w skład którego wchodzą właściwe merytoryczne jednostki i polega na ustaleniu możliwości realizacji zgłoszonych projektów.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

a)      Burmistrz Śmigla lub Zastępca Burmistrza Śmigla,

b)      Skarbnik Śmigla,

c)      Koordynator – wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego Śmigla,

d)      Kierownik Wydziału Organizacyjnego,

e)      Kierownik Wydziału Infrastruktury,

f)       Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego.

 

§ 11.

1.      Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów dokonywana jest w celu sprawdzenia, czy projekt:

a)      został złożony w terminie,

b)      zawiera wymagane załączniki,

c)      został wypełniony we wszystkich polach formularza.

2.      Projekt złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3.      W przypadku, gdy projekt zawiera braki w zakresie elementów, o których mowa w § 8, a projektodawca wskazał adres zamieszkania, adres e-mail lub nr telefonu, Zespół wzywa projektodawcę pocztą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania. Jeśli projektodawca nie usunie braków, projekt pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.      Projektodawca otrzymuje informację o negatywnym wyniku weryfikacji projektu pocztą tradycyjną, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w projekcie.

5.      Od decyzji o negatywnej weryfikacji Projektodawca może się odwołać, składając w tej sprawie odwołanie do Burmistrza, wraz z uzasadnieniem, do 5 dni po otrzymaniu informacji o negatywnej decyzji. Jeżeli Burmistrz uzna odwołanie za zasadne, może zlecić ponowną weryfikację.

 

§ 12.

1.      Po pozytywnej weryfikacji ogólnej projekt poddawany jest weryfikacji szczegółowej.

2.      Weryfikacja szczegółowa dokonywana jest przez Zespół i obejmuje:

a.       ocenę projektu pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w § 3 i § 4;

b.      ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa;

c.       analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji terminu;

d.      urealnienie kosztorysu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym;

e.       sprawdzenie, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu, o którym mowa w § 2.

3.      Zespół jest uprawniony do:

a.       zmian w nazwie zgłaszanych projektów;

b.      zatwierdzenia listy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców.

4.      Zespół po dokonaniu weryfikacji wniosków i ustaleniu listy wniosków o ujęcie zadania w Śmigielskim Budżecie Obywatelskim zamieszcza listę na stronie www.smigiel.pl.

 

Rozdział IV

Głosowanie na projekty w ramach programu Śmigielski Budżet Obywatelski

§ 13.

1.      Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wyłonione w głosowaniu.

2.      Głosowanie będzie przeprowadzone w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 14.

1.      Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi Osiedla miasta Śmigiel przysługuje prawo do wypełnienia jednej karty do głosowania obejmującej obszar danego Osiedla, na której wskazuje jedno zadanie, którego realizację popiera. Głos oddawany jest poprzez zaznaczenie przez mieszkańca X w kolumnie „Wybór”.

2.      Oddanie głosu będzie możliwe w formie z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania wrzucanych do urny udostępnionej w Urzędzie Miasta Śmigla.

3.      Głosowanie będzie polegało na wypełnieniu pobranej osobiście
w punkcie karty i wrzuceniu jej do urny lub przesłaniu karty wydrukowanej
we własnym zakresie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla pod adresem www.smigiel.pl w zakładce Śmigielski Budżet Obywatelski pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego Śmigla.

4.      Do publicznej wiadomości podane zostaną:

a)    lista zadań poddawanych pod głosowanie – wzór listy stanowi Załącznik nr 3.

b)   godziny otwarcia punktu głosowania.

 

§ 15.

Nadzór nad bezpiecznym przechowywaniem urny oraz zabezpieczenie w okresie trwania głosowania sprawuje zarządca obiektu, w którym utworzono punkt do głosowania.

 

§ 16.

1.      Karta do głosowania zawiera w szczególności następujące elementy:

a.        imię i nazwisko osoby głosującej,

b.      nr PESEL osoby głosującej,

c.       datę wypełnienia karty,

d.      numer telefonu i adres do korespondencji osoby głosującej,

e.       instrukcję określającą sposób oddania ważnego głosu,

f.        podpis osoby głosującej.

2.      Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

3.      Weryfikacja ważności głosów będzie dokonywana na podstawie numeru PESEL w następujący sposób:

a)      za ważne zostaną uznane głosy pochodzące z ważnych kart do głosowania pod warunkiem, że dany numer PESEL występuje tylko na jednej karcie do głosowania,

b)      w przypadku wystąpienia tego samego numeru PESEL na więcej niż jednej karcie do głosowania zostanie zastosowana procedura potwierdzenia ważności głosu opisana w lit. d),

c)      w przypadku wystąpienia na karcie/kartach do głosowania numeru PESEL niewystępującego w bazie ewidencji ludności Miasta Śmigla zostanie zastosowana procedura potwierdzenia ważności głosu opisana w lit. d),

d)      z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na kartach do głosowania (nr telefonu lub adres do korespondencji) zostanie do głosujących skierowana prośba o potwierdzenie faktu oddania głosu przez osobę uprawnioną,

e)      za ważne uznane zostaną głosy mieszkańca oddającego głos na projekt Osiedla, w którym zamieszkuje.

4.      Nieważność karty do głosowania stwierdza się, jeżeli wystąpi co najmniej jeden z wymienionych poniżej przypadków:

a)      na karcie do głosowania nie został wskazany numer żadnego zadania,

b)      karta jest zniszczona lub wypełniona w sposób nieczytelny uniemożliwiający jej weryfikację,

c)      na karcie nie zostało podane imię głosującego,

d)      na karcie nie zostało podane nazwisko głosującego,

e)      na karcie nie zostały podane wszystkie cyfry numeru PESEL,

f)       na karcie nie zostały podane żadne dane kontaktowe,

g)      na karcie nie zostały podpisane wymagane oświadczenia przez głosującego,

h)      mieszkaniec zagłosował na zadanie innego Osiedla, niż zamieszkuje.

 

§ 17.

1.      Wyniki głosowania ustala się na podstawie liczby głosów oddanych na poszczególne zadania.

2.      Na podstawie wyników głosowania ustala się ranking zadań, a kolejność zadań w rankingu uzależniona jest od liczby głosów, które uzyskało dane zadanie w głosowaniu mieszkańców.

3.      Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców. Liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji zależeć będzie od ich kosztów oraz wyczerpania środków uwzględnionych w uchwale budżetowej na realizację zadań w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

4.      W przypadku, gdy w głosowaniu mieszkańców do realizacji wyłonione zostaną zadania, których lokalizacja przewidziana została na tym samym terenie i nie ma możliwości ich wykonania ze względu na wykluczające się zakresy lub niedostateczny obszar terenu
uniemożliwiający łączną realizację różnych zadań do realizacji zostanie przyjęte zadanie/zadania, które uzyskało większą liczbę głosów mieszkańców.

5.      W przypadku zadania, które nie będzie mogło zostać zrealizowane na terenie określonym we wniosku ze względu na wykluczający się zakres lub niedostateczny obszar terenu uniemożliwiający łączną realizację różnych zadań w sytuacji określonej w ust. 3, zostaną podjęte działania w celu wyznaczenia alternatywnej lokalizacji. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na zmianę lokalizacji zadania, braku akceptacji zaproponowanego terenu lub braku możliwości wskazania alternatywnej lokalizacji do realizacji zostanie przyjęte kolejne zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów mieszkańców.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18.

Procedura Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowana w terminach, które zostały określone w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

§ 19.

Właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego Śmigla wskazane przez Burmistrza Śmigla realizują działania dotyczące procedury Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego między innymi polegające na:

a)    prowadzeniu kampanii informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,

b)    organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych,

c)    upowszechnianiu informacji o przebiegu procedury budżetu obywatelskiego i jego wynikach,

d)   udzielaniu wsparcia merytorycznego dla Projektodawców Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

§ 20.

Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych