fb Wirtualny spacer
05 października 2022

Informacja o dodatkach do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych

Informacje na temat dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej.

Celem dodatku jest pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat).

Gdzie złożyć wniosek?
Urząd Miejski Śmigla
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel,
pokoje nr 12 i 13,
tel. 65 518 69 18; 65 518 69 07

Do kiedy złożyć wniosek?
W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może złożyć?
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), które posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takim jak:

1) szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne związki wyznaniowe (dokładny spis uprawnionych podmiotów w art. 4 ww.ustawy)

2) podmioty wymienione powyżej, które ponoszą koszty zakupu opału, w tym:
- węgla,
- brykietu,
- peletu węglowego,
- peletu drzewnego,
- drewna kawałkowego,
- innych rodzajów biomasy,
- gazu skroplonego LNG,
- oleju opałowego,

3) podmioty wymienione powyżej, których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r.,

albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych:

- możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów,

- potwierdzeniem ilości i ceny paliwa jest dokument sprzedaż

- Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4.

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa), obowiązującej od 20 września 2022 r.

Źródło plików: gov.pl, gniezno.eu

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych