fb Wirtualny spacer
29 lutego 2024

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

1 marca 2024r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2024r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Budżet programu zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów.

 

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia. Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory. W celu założenia konta w SOW niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły.

Moduł I


W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje:


- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej);


- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej);


- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje:


- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (adresowana do osób, które otrzymały pomoc w ramach obszaru B);


- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);

 
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje:


- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym; w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);


- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);


- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. ( adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które są aktywne zawodowo).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:


• szkole policealnej,


• kolegium,


• szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),


• a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski do pobrania ze strony: www.pcprkoscian.pl

w zakładce „Aktywny samorząd” lub z platformy SOW https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I:

1 marca 2024r. – 31 sierpnia 2024r.

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w siedzibie PCPR w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II:

 
1 marca 2024r. - 31 marca 2024r.

 
1 września 2024r. – 10 października 2024r .


Z aktualnymi warunkami dofinansowania można się zapoznać pod adresem

https://www.pfron.org.pl/o- funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych