fb Wirtualny spacer
25 lipca 2018

Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Poladowo, gmina Śmigiel

OBWIESZCZENIE
 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Poladowo, gmina Śmigiel

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam:

·        o podjęciu przez Radę Miejską Śmigla uchwały Nr XLVII/358/18 z dnia  28 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Poladowo, gmina Śmigiel;

·         o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie Poladowo, gmina Śmigiel.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,  64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  urzadmiejski@smigiel.pl  w terminie do dnia 24.08.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

                                                                                        Burmistrz Śmigla

                                                                                     /-/ Małgorzata Adamczak

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych