fb Wirtualny spacer
22 lipca 2016

Place zabaw otwarte

Burmistrz Śmigla zachęca najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel do korzystania z obiektów znajdujących się przy szkole w Starej Przysiece Drugiej i przy ul. Leszczyńskiej w Śmiglu. Z dniem 22 lipca br. obydwa place zabaw zostają otwarte dla wszystkich! Aby zapewnić bezpieczeństwo, zamontowano monitoring, który także jest już aktywny. 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw

w Przedszkolu Samorządowym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 13 oraz Al. Bohaterów 7

 

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym  w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 13 oraz Al. Bohaterów 7

§ 2

Przedszkolny plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia.

 

§ 3

Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 4

Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

1)      w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

2)      zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów domków,

3)      zabronione jest korzystanie z huśtawek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

§ 5 

Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

1)      zaśmiecania terenu,

2)      niszczenia i uszkadzania roślinności,

3)      dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

4)      zakłócania spokoju i porządku publicznego,

5)      palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych  

         substancji chemicznych,

6)      wprowadzania zwierząt,

7)      spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

8)      przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu i papierosów

         elektronicznych,

9)     załatwiania potrzeb fizjologicznych.

 

§ 6

Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania

z dostępnych urządzeń.

                  § 7                 

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

§ 8

Korzystanie z przedszkolnego placu zabaw przez mieszkańców Śmigla możliwe jest  po zakończeniu zajęć dydaktycznych tj. w godzinach od 16:00 do godziny 20:00 w dni powszednie, w okresie zatwierdzonej przerwy wakacyjnej od godziny 10:00 do godziny 20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 20:00.

§ 9

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Śmiglu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie  poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

§ 10

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 11

Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla.

§ 12

Plac zabaw jest pod stałym nadzorem technicznym i sanitarnym.

§ 13

Teren placu zabaw objęty jest monitoringiem administrowanym przez Urząd Miejski Śmigla.

§ 14

Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Śmiglu ul. Leszczyńska 13 oraz Al. Bohaterów 7 objęty jest monitoringiem wizyjnym.

§ 15

Telefony alarmowe:

Policja…………………..997

Straż Pożarna…………...998

Pogotowie ratunkowe…..999

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych