fb Wirtualny spacer
13 lipca 2020

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 1. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ogłasza nabór
  na wolne stanowisko:
 • Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
  Dworcowa 1, 64-00 Kościan
 • Nazwa stanowiska: Specjalista ds. programów pomocowych
 • Liczba lub wymiar etatu: 1
 • Warunki pracy: Praca w budynku, na I piętrze
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość zagadnień z zakresu promocji i marketingu;
 • znajomość zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • znajomość form wsparcia oferowanych przedsiębiorcom w ramach programów rządowych oraz środków Unii Europejskiej;
 • znajomość zagadnień związanych z formami pomocowymi skierowanymi do firm w związku z pandemią;
 • biegła obsługa komputera w zakresie: pakietu biurowego OpenOffice, Excela, poczty elektronicznej, Internetu, programów graficznych;
 • umiejętność tworzenia tekstów informacyjnych i promocyjnych oraz materiałów graficznych;
 • znajomość technik nowoczesnego przekazu: Internetu, w tym platformy Google oraz socialmediów – Fanpage, Twittera, LinkedeIn, YouToube;
 • samodzielność w pracy i w pozyskiwaniu wiedzy;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • otwarcie na nowe wyzwania;
 • umiejętność pracy z klientem indywidualnym;
 • umiejętność pracy z grupą - prowadzenia spotkań informacyjnych;
 • sumienność i obowiązkowość;
 • odporność na stres.

III. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie w zakresie promocji;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przyjmowanie i obsługa interesantów;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskiwaniu wsparcia dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą oraz obsługa podpisanych umów;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych. Odpowiedzialność za szeroko pojętą promocję SWP;
 • komunikacja z klientami Ośrodka poprzez stronę internetową, socialmedia i newslettera;
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej, mediami, innymi jednostkami o podobnym charakterze oraz instytucjami partnerskimi;
 • aktywne włączanie się w projekty realizowane przez OWP;
 • promowanie idei przedsiębiorczości.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 • praca w budynku – siedzibie SWP: ul. Dworcowa 1;
 • praca w godzinach: poniedziałek-piątek 8.00-16.00;
 • praca w zespole;
 • bezpośredni kontakt z klientami.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem;
 • życiorys zawodowy (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro) albo przesłać pocztą pod ww. adres w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. programów pomocowych”
w terminie do dnia 24.07.2020 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo zostaną przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu spotkania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

VIII. Klauzula informacyjna

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wiem, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie reprezentowany przez Lidię Lewandowską,
 • Inspektorem  ochrony danych osobowych jest: Paweł Pawlak adres email: iod@owp.koscian.net,
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot.  naboru  na wolne stanowisko pracy,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy,
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa,
 • dane osobowe  będą przechowywane przez okres 30 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia  przez okres na jaki osoba zostanie zatrudniona po ustaniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie  powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych  może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem,
 • podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych