fb Wirtualny spacer
27 września 2016

Zarządzenie Burmistrza Śmigla w spr. uznania celowości oferty PTTK

 

Zarządzenie nr 249/16 Burmistrza Śmigla

z dnia 27 września 2016r.

 

w sprawie uznania celowości oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Kościanie  

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446); art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.239.):

 

§ 1

 

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie, wymalowanie
i kontrola szlaków turystycznych na terenie Miasta i Gminy Śmigiel”, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie, z dnia 22.09.2016 r.

 

§ 2

 

Treść oferty wraz z informacją o możliwości złożenia do niej uwag zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Śmigla.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Śmigla

                                                                                                          /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych