fb Wirtualny spacer
25 września 2015

XII sesja Rady Miejskiej Śmigla

Na wrześniowych obradach radni podjęli 10 uchwał, w tym dwie wniesione do porządku obrad na sesji. Na wniosek Burmistrza Śmigla radni podjęli uchwałę o odwołaniu skarbnika Jarosława Buko oraz uchwałę o powołaniu na to stanowisko Piotra Szmytkowskiego. Burmistrz Małgorzata Adamczak swój wniosek argumentowała brakiem spełnienia oczekiwań przez pana Buko w roli  skarbnika Śmigla. Nowy kierownik Wydziału Finansów ma już doświadczenie pracy w samorządzie, funkcję skarbnika pełnił w Puszczykowie oraz Dopiewie.

Radni wycofali z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy w latach 2015 – 2020. Treść projektu tej uchwały zostanie ponownie poddana pod dyskusje na komisjach Rady.

Trzy z projektów uchwał dotyczyły wyboru ławników. Radni przyjęli regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, a następnie poprzez głosowanie tajne wybrali Barbarę Drótkowską na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz Annę Wieczorek na ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie.

W związku z funkcjonowaniem w Śmiglu żłobka radni podjęli także uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Śmigiel w roku kalendarzowym 2015.

Jedna z podjętych uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie ogółu praw i obowiązków do udziału w spadku po pani Teresie Trowskiej, którego spadkobiercą jest Gmina Śmigiel.

Trzy kolejne uchwały dotyczyły finansów gminy. Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bronikowie oraz Glińsku, dokonała zmian w bieżącym budżecie gminy oraz analogicznie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025.

Kolejna sesja została zaplanowana na 29 października br.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych