fb
04 października 2016

XXIV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Śmigla radni podjęli pięć uchwał. Z porządku obrad, do ponownego rozpatrzenia, został wycofany projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/388/09 dotyczący wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w Brońsku, Gniewowie, Machcinie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Nowym Białczu, Olszewie, Parsku, Robaczynie, Sierpowie, Spławiu, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu, Zygmuntowie, Żegrówku i Żydowie.

Dwie z podjętych na sesji uchwał dotyczyły gospodarki nieruchomościami. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Śmiglu stanowiącej własność gminy na nieruchomości gruntowe, również położone w mieście, należące do osoby fizycznej. Zamiana pozwoli na dokonanie sprzedaży przez gminę trzech działek budowlanych. Rada wyraziła również zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Morownicy, która stanowi fragment drogi gminnej i znajduje się na terenie podwórza Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Morownicy.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w kwestiach finansowych. Radni dokonali zmian w bieżącym budżecie gminy, a także analogicznie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. wprowadzenia kwot dwóch dotacji: na świadczenia rodzinne w wysokości ponad 388 tys. złotych z Urzędu Wojewódzkiego oraz 45 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego na remonty i utrzymanie wąskotorówki, jak również przewidywanych wydatków związanych z prowadzonymi oraz planowanymi inwestycjami.

Na sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi na czynności dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu celem przeprowadzenia przez komisję postępowania kontrolnego i wydania opinii w sprawie.

Kolejną sesję przewodniczący rady zaplanował na 27 października br.

AKA  

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych